ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН  И  МЕТАЛУРГИЧЕН  УНИВЕРСИТЕТ

 

                                                                                   

                                                                        ОДОБРЯВАМ:
                                                                        РЕКТОР:
                                                                        (доц. д-р инж.М.Георгиев)

 

 

ПРАВИЛНИК

за приемане на студенти

 

 

София, ноември 2011г.

мениджмънт” , „Инженерна екология и опазване на околната среда” и „Енергийна и екологична ефективност в металургията” и "Материали и мениджмънт";

Министерството на образованието, младежта и науката през годината на кандидатстване;

инженерство” (на френски език), „Металургия” (на английски език) се полага задължително тест по съответния език с оценка „издържал” и „неиздържал”. От тест се освобождават кандидати с оценка от държавен зрелостен изпит по немски, френски или английски език, както и завършилите езикови гимназии с интензивно изучаване на съответния език.
                (2) В ХТМУ се провеждат предварителни кандидатстудентски изпити по химия и  математика и тест по немски, френски и английски език през м. март и април. Оценките са валидни за кандидатстване в ХТМУ през учебната 2012/2013 г.

олимпиада, или оценка от национално състезание, в съответствие с чл. 2 (1);

                (2) Оценката по чужд език за специалностите с преподаване на съответния език ( немски, френски и английски ) не участва в образуване на състезателния бал.

съвет.
                чл. 19. След записване за зимен семестър на съответната учебна година, документи и семестриална такса не се връщат.

                (2) Обучението е финансирано от държавата или от обучавания.

академична справка;

Постановление на Министерски съвет.
III. ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ

                чл. 5. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените от кандидата специалности.

                (3) Класираните по  държавна поръчка в дадено професионално направление, но незаписали се в указания срок, губят мястото си и на тяхно място се записва следващият по бал кандидат, посочил специалността по държавна поръчка в даденото професионално направление.

БЮРА ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ
НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ


Благоевград, ул. "Ив. Михайлов" 66, ЮЗУ, I  Учебен корпус,  зала 206, тел. 0887 / 886 012
Бургас,  бул. “Гладстон” 47,  / Мадежки културен център /, тел.  0888 / 305 539;  0889 / 598 584;  0889 / 184 679  и  0885 / 754 496
Варна,  ул. "Хр. Ботев” 3 А, / ЦИО “Вектор” зад Полиграфията /, тел. 052 / 602 183 и  052 / 612 266
Видин,  тел. 0887 / 327 768ул.“Ал.Батенберг” / ж.п. гара /, тел. 0887 / 327 768 и 0887 / 473  345
Велико Търново, ул. “Христо Ботев “19, Център за квалификация, тел.  062 / 63 36 52 и 0882 / 476 287, ( за времето  от 15.02..2012 до 10.06..2012 г. ) 
ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Учебен корпус № 5, зала 400, тел. 062 / 63 36 52 и  0882 / 476 287 ( след  11.06.2012 г. )
Враца,   ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”- филиал Враца, І първи учебен корпус, тел.  092 / 641 086 и  0886 / 981 155
( за времето от 15.02..2012 до 10.06.2012 г. ) ул. “Антим І”  12, СОУ “Козма Тричков” тел. 092 / 663 164   и  0886 / 981 155  ( след  11.06.2012 г. )
Габрово, Площад “Първи май” № 1,вх. В, ет. 2.,  тел.  0889 / 510 557 и 0878 / 26 42 02  ( за времето от 15.02..2012 до 10.06.2012 г. )
ул. "Х. Димитър" 4, Технически университет - Ректорат, тел.  0889 / 510 557  и  0878 / 26 42 02 ( след  11.06.2012 г. )
Добрич, ул. България 1, офис 901, /Централна кооперативна банка/,   тел.  058 / 580 623 и 0876 / 650 417
Казанлък, Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий", тел. 0431 / 62 567 ;  0878 / 799 297 и 0898 / 309 636
Кърджали, СОУ "Отец Паисий", тел: 0361 / 6 59 12 и 0886 / 676 146
Кюстендил, ул. “Заимов” 2 , тел. 0894 / 831 408
Ловеч,  ул.”Съйко Съев “ 31 / Технически колеж /, тел. 0886  / 430 997 и тел. 0899 / 852 127
Монтана,   ул.”Трети март”  98, ет.1., / Младежки дом / ,тел. 0888 / 932 484 и 0888 / 630 775
Пазарджик, ул. "Болнична" 17, / Бивш  медицински факултет. Вход от страната на болницата /,  тел. 034 / 444 600  и  0898 / 831 917
Перник,  Природо-математическа гимназия “Хр.Смирненски”, кв. Монте Карло № 1, тел. 076 / 608 766;  0899 / 808 816 и 0899/ 808 826
Петрич,  Професионална гимназия по икономика и туризъм "проф. Ас. Златаров", ул. "Отец Паисий" №3, тел. 0887 / 886 012
Плевен,  бул. “Русе” 10 А, /Сградата на асансьорни сервизи/,  тел.  0898 / 684 844 и  0889  / 223 961
Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов” 25  / сградата на Техн. университет  - филиал Пловдив./  тел.  032 / 659 502 и 0888 / 645 158
Разград,  ул. Н. Вапцаров” № 10, / Общежитие за средношколци /,  тел.  0878 / 942 491  ( за времето от 15.02..2011 до 10.06.2012 г. )
  ул. “Антим І” № 1, Читалище “Развитие”,  тел.  0878 / 942 491  ( след  11.06.2012 г. )
Русе,  ул. Николаевска” 66, ет.1., /Стоматологията/, тел. 0885 / 739 527

Свищов,  ул. „П. Ангелов” 17, СОУ „Д. Благоев”, тел. 0882 /  342 024 и 0882 /  509 582

Силистра, бул. "Македония” 121, / ПГСУАУ “Атанас Буров” /, тел. 086 / 823 025  и  0889 / 909 141
Сливен, ул. "Граф Игнатиев” 1,  (Генералска къща)   тел.  0889 / 533 030  и 0889 / 533 131 ( за времето от 15.02..2012 до 10.06.2012 г. )
                ул.”Петко Славейков”8, (Пионерски дом)   тел.  0889 / 533 030  и 0889 / 533 131  ( след  11.06.2012 г. )
Смолян, бул. "България" 58, етаж 2, стая 11, /Бивш  профсъюзен дом/,  тел. 0301 / 63 763
София, бул. “Витоша”  134,  ХХІІ СОУ “ Г.С.Раковски ”, тел. 02 / 954 46 61 и  0899 / 808 816
София, МГУ „Св. Йоан Рилски”,  Студентски град, Център за обучение и квалификация тел.  0899 / 808  775 и 02 / 80 60 524
Стара Загора, ул. "Армейска" 9,  / в сградата на Института за квалификация  на учители,  до Музикалното училище/,
тел. 042 / 257 103  и  042 / 646 107 
Търговище, Читалище “НАПРЕДЪК”, бул. “Ст.Мавродиев”,  ет.2, тел. 0887 / 927 463
Хасково, Народно читалище "Заря", ет.1., /Централен вход/ , тел. 038 / 665 413 и  0887 / 035 598
Шумен, ул. "Съединение”  105, / Младежки дом /,  тел. 054 / 877 532 и 0887 / 225 112
Ямбол, ул. „Граф Игнатиев” 38, факултет по Техника и технологии /бившТехнически колеж/  тел. 046 / 669 187;   046 / 669 184  и
0886 / 853 731

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ПРОГРАМА ПО ХИМИЯ
 
1. Химични елементи.
2. Строеж на атома.
3. Строеж на атома и периодична система.
4. Химична връзка и строеж на веществото.
5. Азотна и въглеродна група.
6. Структурна теория.
7. Въглеводороди.
8. Хидроксилни производни.
9. Карбонилни производни на въглеводородите.
10. Карбоксилни производни на въглеводородите.
11. Мазнини. Сапуни и синтетични миещи вещества.
12. Въглехидрати.
13. Мастни амини. Аминокиселини. Белтъчни вещества.
14. Ароматни съединения.
15. Полимери, пластмаси и химични влакна.
16. Скорост на химичните процеси.
17. Топлинен ефект на химичните процеси.
18. Химично равновесие.
19. Разтвори.
20. Разтвори на електролити.
21. Метали от IV , V и VI период.
 
МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ И ЛИТЕРАТУРА
Програмата за конкурсния изпит по химия е съставена въз основа на учебния материал, изучаван по учебници, одобрени от МОМН. При подготовката трябва да се вземат предвид основните уроци, упражненията, допълненията и задачите. Позволява се използването на периодична система на химичните елементи.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА
 
I. АЛГЕБРА
1. Корени на квадратни уравнения. Разпределение на корените. Формули на Виет. Квадратни уравнения с параметри. Биквадратни уравнения. Свойства на квадратните функции. Графики на квадратни функции. Връх на парабола. Квадратни неравенства.
2. Системи уравнения. Основни типове системи. Решения на системи уравнения от първа степен с две неизвестни. Решения на системи уравнения от втора степен с две неизвестни. Системи уравнения, съдържащи хомогенни многочлени. Симетрични системи.
3. Рационални уравнения и неравенства. Дробно-рационални функции. Тъждествени преобразувания на изрази, съдържащи дробно рационални функции. Дробно-рационални уравнения и неравенства, които се свеждат до линейни или квадратни уравнения и неравенства. Метод на интервалите.
4. Ирационални уравнения и неравенства. Тъждествени преобразувания на изрази, съдържащи степени с рационални степенни показатели. Модул. Уравнения и неравенства, съдържащи модули. Ирационални уравнения и неравенства, съдържащи квадратни корени.
5. Показателни уравнения и неравенства. Свойства на показателните функции и графики. Свойства на показателните функции и графики. Основни типове показателни уравнения и неравенства. Решаване на показателните уравнения и неравенства чрез полагания.
6. Логаритмични уравнения и неравенства. Свойства на логаритмичните функции и графики. Основни типове логаритмични уравнения и неравенства. Решаване на логаритмичните уравнения и неравенства чрез полагания.
7. Тригонометрични функции. Дефиниции на тригонометрични равенства. Свойства и графики на тригонометричните функции. Тригонометрични функции на разлика и сбор от два ъгъла. Преобразувания на сбор и разлика от тригонометрични функции в произведение и обратно.
8. Тригонометрични уравнения. Основни типове тригонометрични уравнения. Универсална субституция. Решаване на тригонометрични уравнения чрез полагания. Хомогенни тригонометрични уравнения.
9. Числови редици. Аритметична и геометрична прогресии. Основни свойства на прогресиите. Суми на крайни аритметични и геометрични прогресии.
 
II. ГЕОМЕТРИЯ
 
10. Триъгълник. Средна отсечка в триъгълник. Медиани, висичини, ъглополовящи и симетрали в триъгълник. Медиацентър и ортоцентър в триъгълник. Вписана и описана окръжности за даден триъгълник. Лице на триъгълник. Метрични и тригонометрични зависимости в произволен триъгълник.
11. Еднакви и подобни триъгълници. Пропорционални отсечки. Признаци за еднаквост и подобие на триъгълници. Теорема на Талес. Свойства на ъглополовящите на триъгълник.
12. Синусова и косинусова теореми. Основни типове задачи, които се решават с помощта на синусовата и косинусовата теореми.
13. Специални триъгълници. Равностранен, равнобедрен и правоъгълен триъгълници. Теорема на Питагор. Метрични и тригонометрични зависимости между елементите на специалните триъгълници.
14. Многоъгълници. Квадрат, правоъгълник, успоредник, ромб, трапец. Диагонали в многоъгълниците. Вписани и описани окръжности. Лица и периметри на многоъгълници. Метрични и тригонометрични зависимости между елементите на многоъгълници.
15. Окръжност. Свойства на диаметрите, хордите и дъгите на окръжност. Централни, вписани и периферни ъгли. Геометрично тяло на точки, от които отсечка се вижда под даден ъгъл. Допирателна и секуща през външна точка за дадена окръжност. Дължина на окръжност и дъга от окръжност. Лице на кръг.
 
III . ВЕРОЯТНОСТИ
 
16. Комбинаторика. Съединения без повторения: пермутации, вариации, комбинации.
17. Вероятност. Случайни събития. Класическа вероятност.
18. Статистика. Статистически ред. Статистически средни. Диаграми.
 
Забележка. По време на кандидатстудентския конкурс се разрешава ползването на произволен справочник по математика, който е одобрен от МОМН.