начало
Начало > Учебна дейност > Степен "Магистър" > Степен "Магистър" платено обучение > Степен "Магистър" платено обучение: специалности
Степен "Специалист"
Степен "Бакалавър"
Степен "Магистър"
Степен "Доктор"
Следдипломно и паралелно обучение
Кандидат-студенти
Чуждестранни учащи
График за учебната година

Степен "Магистър" - платено обучение: специалности

Информационни технологии

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Да подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на ИТ, компетентни да извършват в съответствие с изискванията на европейските стандарти управленска, проектантска, внедрителска, технологична, изследователска и педагогическа дейност в промишлеността, образованието, държавния и частния бизнес, банковото дело, здравеопазването, услугите, транспорта и др.

КВАЛИФИКАЦИЯ

Завършилите обучението получават университетска диплома за Магистър по информационни технологии. Магистрите по информационни технологии могат да се реализират като специалисти в широк спектър от фирми работещи в областта на  ИТ,  индустриалния бранш, сферата на обслужването, търговията,  държавната администрация и др.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • Редовна форма на обучение

Обучението е с продължителност една година и 3 месеца разпределени в 2 семестъра, преддипломен стаж и дипломна работа.

 • Задочна форма на обучение

Обучението е с продължителност една година и половина, разпределени в 3 семестъра и дипломна работа.

УЧЕБЕН ПЛАН

 1. Програмиране на Java
 2. Компютърни архитектури и операционни системи
 3. Езици и среди за програмиране в ИНТЕРНЕТ
 4. Информационно моделиране и мениджмънт на данни
 5. Курсова научноизследователска работа
 6. Визуално програмиране
 7. Компютърни мрежи и комуникации
 8. Бизнес информационни технологии
 9. Приложни програмни системи
 10. Проектиране на ИНТЕРНЕТ приложения
 11. Курсова научноизследователска работа

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

За участие в магистърския курс се приемат кандидати, притежаващи дипломи за завършена бакалавърска или магистърска степен (или приравнена на тях) в областта на инженерните, природонаучните и компютърните науки от всички български или чуждестранни университети, които са признати у нас. Постъпването става чрез конкурс по документи.

(по-подробна информация)       или     http://automation-bg.org

Управление на качеството

Центърът по Европейско качество на Химикотехнологичния и металургичен университет провежда обучение по задочна магистърска програма по Управление на качеството. Програмата е създадена в рамките на европейски проект TEMPUS JEP 09300 съвместно със специалисти от Великобритания, Италия, Холандия, Португалия и Гърция.

Изучават се дисциплините: Основи на информационни технологии, Статистика, Управление на качеството, Статистически методи за управление на процеси, Надеждност и поддръжка на системи, Планиране на експеримента, Качество чрез проектиране, Методи за оптимизация, Международни стандарти по качеството.

Обучението е задочно в 4 семестъра , последният от които е за дипломна работа. Занятията се провеждат винаги в петък, събота и неделя. Таксата за първите 3 семестъра е 1000 лева на семестър, а за последния е 700 лева.

Обучението се извършва от висококвалифицирани професори, доценти и асистенти, много от които са преминали подготовка в университети на Европейския съюз.

При обучението се използват модерно обзаведени лаборатории, снабдени с компютърна техника, специализиран софтуер по управление на качеството, мултимедийна техника, видеотехника и специализирани видеофилми.

За участие в магистърския курс се приемат кандидати, притежаващи дипломи за завършена бакалавърска или магистърска степен (или приравнена на тях) в областта на инженерните, природонаучните или икономическите науки от всички български или чуждестранни университети, които са признати у нас.

Постъпването става чрез конкурс по документи. Завършилите обучението получават университетска диплома за Магистър по управление на качеството . Магистрите по управление на качеството могат да прилагат своите знания в производствените и технологичните отдели, проектантски и развойни звена, отдели по качеството, отдели по маркетинг и продажби, сервизни организации и др.
(по-подробна информация)

Стопанско управление

Магистрите по “Стопанско управление” получават квалификация в бързо развиваща се област на управление в публичния и частния сектор на икономиката. Обучението в задочно обучение се осъществява по модулна система включваща задължителни, специализиращи и изборни дисциплини.

Обучението се осъществява в три семестри вкл. разработване на дипломна работа за завършилите бакалавърска степен в същото професионално направление и четири семестри за завършилите друго професионално-квалификационно направ¬ление.

По време на обучението си студентите получават професио¬нални знания по основните методологични и методични въпроси на :

 • стратегическото управление;
 • управлението на иновациите;
 • административното и трудово право;
 • капиталовите пазари;
 • глобалния бизнес и информационните технологии;
 • управлението на фирменото развитие и култура;
 • цените и ценовата политика;
 • управлението на природоползуването и устойчивото развитие;
 • управлението на проекти;
 • социалната политика и социалните методи в управлението;
 • финансово-кредитния мениджмънт;
 • управлението на маркетинга, маркетинговите изследвания, продуктовия мениджмънт и управлението на инфраструктурната дейност;
 • управлението на риска, суровинно-енергийното потребление и на материалните ресурси;
 • използването на компютърни системи и мрежи за обработка на информацията; електронния бизнес и бизнес етика.

Подготовката в магистърската квалификационна степен на широко¬профил¬ната специалност “Стопанско управление” създава възможност за продължаване на обучението в степента “доктор”, както и за реализация във всички сфери на стопанството и административното управление.

Опазване на околната среда и устойчиво развитие

Тази програма е продължение и развитие на Европейския магистърски курс по "Опазване на околната среда и устойчиво развитие", който се провежда в ХТМУ от 1991 г.

Обучението се осъществява от Центъра по екология по европейски изисквания от преподаватели от ХТМУ-София, Стопанската академия "Д.Ценов" - Свищов, Лондонския университет, Кралския университет- Белфаст и Свободния университет - Брюксел.

Студентите се обучават два семестъра в 8 модула, полагат общ изпит и защита на дипломна работа пред Европейска изпитна комисия.

Част от предметите се преподават на английски език.

Завършилите получават диплома, издадена от два български и два европейски университета.

Безопасност на производството

Химичните и металургичните производства се характерни с неблагоприятните фактори на работната среда, потенциалната опасност от взривове, пожари и аварии, придружени с изтичането на значителни количества токсични вещества в работната и околната среда. Създаването и поддържането на безопасни и здравословни условия за труд е задължение на ръководствата и инженерно-техническите кадри и изисква задълбочена специализирана подготовка в тази област.
Изучават се дисциплини с необходимите знания за токсичността и агресивността на веществата, за влиянието на физичните фактори на работната среда, за основите на горенето на веществата и опасността от взривове и пожари, за методите за контрол на условията на труда и др.
Във всички технически развити страни дейността по осигуряване на безопасността на производствата са строго регламентирана част от производствения процес и се осъществява от специално подготвени за целта кадри.
Това дава основание за една добра реализация на специалисти с такава подготовка и у нас.

Нанотехнологии и наноматериали

Очаква се наноструктурните материали и нанотехнологиите ще окажат огромно влияние върху развитието на науката, образованието, ефективността на производството, както и в социалната и екологична среда. Тези оптимистични прогнози стимулираха разработването на интердисциплинарните образователни програми в много водещи университети.

Целта на предлаганата програма е да се подготвят висококвалифицирани специалисти на магистърско ниво в областта на нанотехнологиите. Разработени са учебни планове и програми, които включват придобиване на познания за структурата, методите за охарактеризиране и квалификация на нанострутрурни материали. Анализирана е ролята на мащабния фактор върху оптичните, електричните, магнитните и реологичните свойства. Специално внимание е отделено на високотемпературните и нискотемпературните методи за синтез (плазмохимични, лазерни, електронно-лъчеви, йонни, пиролиза, золгелни методи, съутаяване, микроемулсия, механохимия).

Разглеждат се типични примери за приложение – катализатори, филтри, адсорбенти, нелинейни оптични детайли, микрокомпютри, био-микромашини, горивни клетки, батерии.

Завършилите успешно могат да продължат в докторска степен или да приложат получените знания и умения в различни области на науката и практиката.

Метрология

Тази магистърска програма отговаря на нарасналите потребности от метрологични кадри у нас. Подчертаната и актуалност се определя и от преструктурирането на икономиката ни, от преминаването към европейски стандарти, от високите изисквания към управлението на качеството в производството на различните материали (диелектрични, метални, полупроводникови, магнитни и др.).

Студентите изучават теоретичните, нормативните и законодателни основи на метрологията, стандартизацията и сертификацията; теорията и практиката на охарактеризирането на материалите по отношение на техните електрически и неелектрически параметри, както и определянето на химическия им състав.

В Университета има възможност и за обучение на докторанти по метрология, охарактеризиране и измерване параметрите на материалите.

Системи и устройства за опазване на околната среда в металургията

В магистърската специалност “Системи и устройства за опазване на околната среда в металургията” се подготвят специалисти, които придобиват знания и умения да решават проблемите свързани с:

 • Екологичните особености на основните металургични технологии, топлинната работа на пещните агрегати и оптимизация по екологични параметри на преносните и топлогенерационните процеси в пещите;
 • Конструктивните особености на газоочистващите системи след основните пещи и агрегати в металургията;
 • Основните принципи на проектирането, внедряването и експлоатацията на прахоуловителни и газоочистващи съоръжения и системи след металургичните пещи и агрегати;
 • Сертифициране по ISO 14001 на металургичните производства;
 • Издаването и контрола на Комплексни разрешителни по IPPC (КПКЗ) за металургични инсталации.

Въз основа на получените знания студентите ще овладеят основните етапи на инженерното изследване на металургичните технологии и свързаните с тях системи за газоочистване. Това ще им позволи да оценяват конкретните производства и обекти по екологични критерии, като прилагат стандартните изисквания на ISO 14001 и на Най-добрите налични техники (BAT) за всяко производство.
Обучението е едногодишно (два семестъра) и завършва с изготвянето на дипломна работа.


нагоре