начало

Начало > Учебна дейност > Професионален бакалавър

• Степен "Професионален бакалавър"

Степен "Бакалавър"

Степен "Магистър"

Степен "Доктор"

Следдипломно и паралелно обучение

Кариерно развитие и реализация

Кандидат-студенти

Чуждестранни учащи

График за учебната година

Студентска информация

Степен "Професионален бакалавър"

Технологичният колеж е включен в структурата на ХТМУ от 1997 г.

В него се подготвят кадри с висше образование с образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър по ...".

Приeм

Приeмът на студенти се извършва със задължителен изпит по химия или математика (по избор). Конкурсният изпит по химия включва тест и логически задачи. Признава се и държавния зрелостен изпит по химия, математика и физика.

Такси

Годишните такси за обучение на студентите се определят всяка година с Постановление на Министерски съвет.

Обучение

Обучението е с продължителност 3 години и успешно завършилите и придобили 180 кредита могат да продължат образованието си за получаване образователно-квалификационна степен "Магистър" в същото професионално направление. Срокът на обучение е минимум 2 години.

Целта на обучението в колежа е да създава кадри с добра фундаментална и професионална подготовка и технически умения. Това позволява на завършилите да извършват производствено-технологична дейност, да заемат изпълнителски, ръководни и други длъжности в химическата и металургична промишлености.

Всички студенти, приети редовно обучение, имат право да кандидатстват за общежитие и стипендия, ако отговарят на необходимите за това условия.

Специалности

Технологичният колеж предлага обучение по следните специалности, акредетирани от „Национална агенция за оценяване и акредитация”:

  • Биотехнологии - професионално направление
  • Индустриален мениджмънт
  • Химични технологии  - професионално направление


нагоре