Прием

 

СПЕЦИАЛНОСТИ

 

Прием за учебната 2014 - 2015 г. след завършено средно образование

 

Степен БАКАЛАВЪР след средно образование (срок на обучение - 4 години)

 Степен МАГИСТЪР след средно образование (срок на обучение - 5 години)

 

 

 

Степен МАГИСТЪР след бакалавър

 

 • Фин органичен синтез
 • Полиграфия
 • Природни и синтетични горива
 • Целулоза, хартия и опаковки
 • Текстилна химия
 • Кожи и изделия от кожи
 • Полимерно инженерство
 • Еластични омрежени полимери
 • Неорганични вещества
 • Стъкло, керамика и свързващи вещества
 • Електрохимия и защита от корозия
 • Безопасност на производствата
 • Биогорива
 • Водородни технологии

 • Химични технологии в ядрената енергетика

 • САД/САЕ в химичните технологии

 • Химично инженерство

 • Химично инженерство" (на немски език)

 • Химично инженерство и устойчиво развитие (на английски или френски език)
 • Нанотехнологии и наноматериали

 • Материали на метална основа

 • Полимерни материали
 • Силикатни материали
 • Полупроводникови материали и технологии
 • Материалознание (на английски език)
 • Метрология
 • Обработване на металите чрез пластична деформация
 • Металознание и термично обработване на металите
 • Металургични пещи и агрегати
 • Металургия на цветните метали и сплави
 • Металургия на черните метали
 • Металолеене
 • Възобновяеми енергийни системи (на английски език)
 • Автоматика и информационни технологии
 • Информационни технологии
 • Биотехнологии
 • Системи и устройства за опазване на околната среда в металургията
 • Екология и опазване на околната среда
 • Индустриален мениджмънт
 • Управление на качеството
 • Стопанско управление

 

За допълнителни въпроси – Учебен отдел на ХТМУ:

- Телефони: (02) 868-13-16, (02) 81-63-109, (02) 81-63-135

- E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН САЙТ НА ХТМУ