Учебен отдел

Началник УО
инж. Станка Йоцова

тел: (+359 2) 9071 109
(+359 2) 81-63-135, (+359 2) 9071 135
E-mail: umo@uctm.edu

Факултет по химични технологии
Инспектор - инж. Зорница Георгиева

тел: 02 8163 113
E-mail: organkan@uctm.edu

Факултет по химично и системно инженерство
Инспектор - Севдалина Георгиева

тел: 02 8163 114
E-mail: fhsi@uctm.edu

Факултет по металургия и материалознание
Инспектор - Румяна Димитрова

тел: 02 8163 115
Е-mail: fmm@uctm.edu

Услуги

Издаване на служебна бележка (удостоверение)
  • Представяне на оригинал и копие на диплома за висше образование в УМО /заедно с приложението/, ЕГН на лицето;
  • Фактура от касата на ХТМУ за платена такса - 45.00лв. с ДДС;
  • Срок за изработване - до 7 работни дни.
Таксите са съгласно Заповед Р-ФХ-95/27.04.2021 - Виж повече
Таксите се внасят на ПОС терминал в касата в ХТМУ от титуляра на картата или по банков път в банков клон на всяка търговска банка по банковата сметка на ХТМУ:

    IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01
    BIC: BNBG BGSD
    Банка: Българска Народна Банка
    Титуляр: ХТМУ
    МОЛ: проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова.

Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ТРИТЕ ИМЕНА и ЕГН на ЗАЯВИТЕЛЯ. Като "основание за плащане" се изписва: "ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА”, „ИЗДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА СПРАВКА“, ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМА ДУБЛИКАТ“, „ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ“, „ЕКСПРЕСНО ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ“, „ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА СВИДЕТЕЛСТВО И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ“, „КОМПЛЕКТУВАНЕ И ЗАВЕРКА НА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ“, „ПРОВЕРКА ЗА АВТЕНТИЧНОСТ НА ДИПЛОМА (ЗА ЧАСТНИ БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ)", „РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ СЛЕД РЕДОВНА, ПОПРАВИТЕЛНА И ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ НА СЪОТВЕТНИЯ КУРС (ИЗПИТЕН ПРОТОКОЛ)“, „ИЗДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА СПРАВКА НА ДЕЙСТВАЩИ СТУДЕНТИ, КОЯТО ДА ПОСЛУЖИ ПРЕД ИНСТИТУЦИИ ИЗВЪН ХТМУ“, „ДУБЛИКАТ НА СТУДЕНТСКА КНИЖКА“


Готовите справки се получават в УМО и не се изпращат по пощата!
За информация - ХТМУ, сгр. А, II ет., УМО - тел.02 8163 135