University of Chemical Technology and Metallurgy

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

ХТМУ удостои Президента Румен Радев с Почетен знак

ХТМУ удостои Президента Румен Радев с Почетен знак

С Тържествен академичен съвет на 29 март 2023 г. бе поставено началото на честванията по повод 70-годишнина от основаването на Химикотехнологичния и металургичен университет и отбелязана 20-годишнина от създаването на Българското водородно общество. Почетен гост на събитието бе Президента на Република България г-н Румен Радев.

"В продължение на години Европа живееше с надеждата, че ще продължи да затваря своите мини и преработвателни предприятия, ще продължи да внася евтини енергийни ресурси и критични суровини отвън. Ще продължи да изнася навън своите тежки стратегически производства и металургия, и ще развива само производства с висока добавена стойност и цифровизация, от които има огромна нужда. Затова и Европа поема решителен курс към промяна за постигане на целите на стратегическата автономия, базирана на развитие на иновативна, но и всеобхватна, пълноценна икономика - от добиване на суровините, през тяхната обработка, тежката индустрия и металургията, добив и съхранение на енергия от собствени източници, цифровизация и високотехнологични производства. С гордост мога да заявя точно тук, че България ще става все по-важна, ще придобива все по-голяма роля в тези процеси, благодарение на вас и на вашия университет", каза президентът Радев. Той подчерта, че в продължение на години ХТМУ е развивал наука в тези критични области и продължава да подготвя висококвалифицирани специалисти в тях.

По време на церемонията Румен Радев удостои ХТМУ с Почетния знак на президента. Отличието е по повод 70-годишнината от основаването на университета и за значимия принос на висшето училище за изграждане и усъвършенстване на научния и експертен потенциал в секторите химия, металургия, биотехнологии – основа на развоя в отраслите на икономиката, както и за активната му роля при формиране облика на съвременното висше образование в България. Почетният знак бе приет от ректора проф. д-р Сеня Терзиева.

По повод 20-годишнината от неговото създаване, за основополагащ принос за създаването на фундамента за развитие на водородните технологии в България и успешно внедрените проекти в областта на чистата енергия и устойчиво развитие държавният глава отличи с президентски плакет „Св. Св. Кирил и Методий“ Националния научно-изследователски център Българско водородно общество. Проф. дтн инж. Цвети Цветков, Изпълнителен директор на научно-изследователския център и директор на института по водородни технологии „Свети апостол и евангелист Лука“ получи отличието.

Румен Радев посети реновираните лаборатории по инженерна химия на ХТМУ и Библиотечно-информационния център при университета. Държавният глава се запозна и с работата на лабораториите в Института по водородни технологии. Президентът бе удостоен с Почетния знак на ХТМУ за приноса му към българското висше образование, наука и новации от проф. Терзиева, както и със златен медал и сертификат за почетен член на Българското водородно общество, връчен му от проф. Цветков.

Официални гости на събитието бяха: г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, Еленко Божков – Заместник-министър на енергетиката, Ива Петрова - Заместник-министър на енергетиката. Ирина Щонова – Заместник-министър на икономиката и индустрията, Минко Ангелов - Съветник на Министъра на икономиката и индустрията, Мария Тодорова – Директор на дирекция политики и анализи на Министерство на иновациите и растежа, Съвета на настоятелите на ХТМУ с председател инж. Румен Цонев - Главен изпълнителен директор на Холдинг КЦМ 2000 и членове - Десислава Билева – Заместник-кмет на Столична община, инж. Димо Кирилов - Директор Производство Аурубис България, инж. Тихомир Тошев – Управител на Кредит Център, инж. Иван Иванов – Председател на Българска асоциация по водите, инж. Владимир Филипов - Управляващ представител, НиърСофт ООД, проф. дтн. Камен Велев – Ректор на ХТМУ (1993-2003), доц. д-р Кирил Станулов – Ректор на ХТМУ (2003-2007), проф. д-р Иван Кралов – Ректор на ТУ – София, проф. д-р Димитър Димитров – Ректор на УНСС, чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев - Ректор на ЛТУ, проф. д-р Миглена Темелкова – Ректор на ВУТП, проф. д-р Николай Изов – Ректор на НСА, проф. дн. Ирена Петева – Ректор на УНИБИТ, проф. д-р инж. Ивайло Копрев – Ректор на МГУ, проф. д-р инж. Любен Тотев – МГУ, проф. д-р инж. Георги Тодоров – председател УОС ТУ – София, чл.-кор. Стефан Хаджитодоров – Заместник-председател на БАН, чл.-кор. проф. Евелина Славчева – Председател на ОС на БАН и Директор на ИЕЕС, чл.-кор. проф. Тони Спасов - Декан на факултет ХФ, СУ "Св. Климент Охридски", проф. дхн Георги Вайсилов - Изпълнителен директор  и ръководител на управляващия орган на "Програма за образование", Arnaud Bauberot – Аташе по научно и университетско сътрудничество, Pierre Colliot – Съветник по сътрудничеството и културната дейност на Френското посолство, Директор на Френски институт, Полковник доц. дн. Борислав Генов – Директор на Института по отбрана "Проф Цветан Лазаров“, Подп. доц. д-р Илиян Хутов – Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров", Генерал-майор (о.з.) доц. Груди Ангелов, проф. д-р. инж. Лиляна Вълчева – Синдикат висше образование и наука, КНСБ, г-н Даниел Парушев – Председател на НПСС, инж. Веселина Павлитова – Началник на РУО – Хасково, д-р Иван Златинов – Председател на СД на Макметал Холдинг АД, проф. д.т.н. Николай Вълканов – Председател на СД и Собственик на Минстрой Холдинг АД, Георги Кирков – Изпълнителен директор „АЕЦ-КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, Андрей Красночаров – Зам.-изпълнителен директор „АЕЦ-КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, д-р Никола Рангелов – Председател на БАМИ, Управител и собственик на "Рефран" ЕООД, Христо Ибушев – Изпълнителен директор на Аресенал 2000, Иван Андреев – Изпълнителен директор на „БЕХ“ ЕАД, Петър Георгиев – Изпълнителен директор на Самел 90 АД, доц. д-р Борислав Великов – председател на 39 НС 2005 г. и мажоритарен собственик на Аквахим АД, Илия Левков – Председател на УС на Национална браншова организация за електрическа мобилност – ИКЕМ, д-р Васил Велев – Председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), д-р Константин Тренчев – Почетен председател на КТ "Подкрепа", Антониос Критикос – Заместник Изпълнителен Директор София Мед, Златомир Кичуков – Директор Валцово Производство, София Мед, Иво Василев – София Мед АД, инж. Александра Наумова - Директор на дирекция "Централна митническа лаборатория", Румен Борисов – Зам.-председател на Държавна агенция "Архиви", Алекси Кисяков – Кмет на Община Челопеч, Мартин Макариев.Открита лекция на доц. Янес Церар от Университета в Любляна пред студенти и учени в ХТМУ

Открита лекция на доц. Янес Церар от Университета в Любляна пред студенти и учени в ХТМУ

На 6 март на научния семинар на катедра „Физикохимия“ при ХТМУ ,доц. д-р Янес Церар от Университета в Любляна, Словения изнесе подробна лекция на тема „Изследване свойствата и приложението на полиелектролити“. Събитието е част от изпълнението на програмата на Проект BG05M2OP001-2.016-0013 „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В презентацията доц. Церар представи основните теми обект на научноизследователската работа в едноименната катедра на Университета в Люблян. На представянето присъстваха студенти от специалност „Химично инженерство“ (с преподаване на немски език), както и изследователи от Института по Физикохимия към Българска академия на науките.

След оживена дискусия бяха очертани научни теми, които ще бъдат обект на изследване в сътрудничеството на двата университета.

РЕЗУЛТАТИ от конкурс за презентация на тема „Химичните технологии около нас 2023“

РЕЗУЛТАТИ от конкурс за презентация на тема „Химичните технологии около нас 2023“


Комисията по организиране и провеждане на конкурса в състав:

Председател: проф. д-р инж. Данчо Даналев – ръководител катедра „Биотехнология”;

Членове:

доц. д-р Ружа Харизанова – катедра „Физика”, директор на Център за немскоезично обучение,

доц. д-р инж. Ваня Кьосева – ръководител катедра „Инженерна екология“,

доц. д-р инж. Силвия Лаврова – катедра „Инженерна екология“,

гл. ас. д-р инж. Владислава Иванова – катедра „Физика”, Център за френскоезично обучение.

разгледа и оцени представените общо 47 презентации и номинира следните:


Първа сесия „Опазване на околната среда“

1. Моника Христова - ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. София, с презентация на български език на тема „Нов живот за отпадъците“;

2. Андрей Борисов - ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. София, с презентация на български език на тема „Решения за подобряване на качеството на въздуха в градовете“;

3. Светлана Терекиева - СУ “Антим 1“ гр. Златоград, с презентация на български език на тема „Нов живот на отпадъците- интересни и практични предложения“;

4. Боян Антов - СУ ,,Цар Симеон Велики‘‘ гр. Видин, с презентация на български език на тема „Решения за подобряване на качеството на въздуха в градовете“;

5. Драгомир Борисов – СУ ”Панайот Волов”, гр. Шумен, с презентация на български език на тема „Решения за подобряване на качеството на въздуха в градовете“;

6. Шавер Османова – ПГХХТ, гр. Пазарджик, с презентация на български език на тема „Компостирането в ПГХХТ – метод за оползотворяване на твърди отпадъци“;

7. Никола Кольов - СУ "Цар Симеон Велики", гр. Видин, с презентация на български език на тема „Нов живот на отпадъците – интересни и практични приложения“;

8. Галина Микова - Професионална Гимназия по Техника и Мениджмънт ‘‘Христо Ботев“, гр. Ботевград, с презентация на български език на тема „Възстановяване на почви замърсени с тежки метали чрез внасяне на Мокрица (Oniscidea);

9. Петя Тодорова - Професионална Гимназия по Техника и Мениджмънт ‘‘Христо Ботев“, гр. Ботевград, с презентация на български език на тема „Влакната - глобален екологичен проблем“;

10. Виктория Пламенова - ЕГ „Христо Ботев”, гр. Кърджали, с презентация на български език на тема „Нов живот за отпадъците – интересни и практични приложения“;

11. Димитър Каранашев - ППМГ "Добри Чинтулов", гр. Сливен, с презентация на български език на тема „Замърсяване на въздуха - Решения за подобряване на качеството на въздуха в градовете“;

12. Бояна Кирчева - ПГПЧЕ „Алеко Константинов“, гр. Правец, с презентация на български език на тема „Нов живот за отпадъците“;

13. Ефе Юсеин - ЕГ „Христо Ботев”, гр. Кърджали, с презентация на български език на тема „Решения за подобряване на качеството на въздуха в градовете“.


Втора сесия „ Химични технологии“

1. Василена Шопова – СУ „Васил Левски“, гр. Севлиево, с презентация на български език на тема „Биотехнологиите в медицината, фармацията и диагностика“;

2. Владимир Манчев – 133 СУ „А.С.Пушкин“, гр. София, с презентация на български език на тема „Химията е невероятна! (както и тялото ти)“;

3. Изабел Пархоменко - 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ с презентация на френски език на тема „Нанотехнологиите - Голямото малко бъдеще на човечеството“;

4. Дарина Димитрова – ПДТГ, гр. Свищов, с презентация на български език на тема “Въглехидрати“;

5. Божана Петкова и Марияна Въйкова - IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна с презентация на френски език на тема „Умен инсулин - бъдещето в химичния синтез на инсулина“;

6. Езги Мюмюн - ЕГ „Христо Ботев”, гр. Кърджали, с презентация на български език на тема „Наноматериалите и тяхното приложение“;

7. Демет Беркант Мехмед - ЕГ „Христо Ботев”, гр. Кърджали, с презентация на български език на тема „Биотехнологиите в медицина, фармация и диагностика“;

8. Десислава Христова - СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Козлодуй, с презентация на немски език на тема „Ein neues Leben für Abfall - interessante und praktische Anwendungen“;

9. Ема Димитрова - 35 СЕУ „Добри Войников“, гр. София, с презентация на френски език на тема „Polymeres et plastiques“;

10. Николета Бечева и Соня Бозголи - IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна, с презентация на френски език на тема "Наноматериалите и тяхното приложение";

11. Деница Мирославова - 134 СУ "Димчо Дебелянов", гр. София, с презентация на български език на тема „Биотехнологиите в медицината“;

12. Михаил Станков и Калина Веселинова - ПМГ “ Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил с презентация на немски език на тема "Наноматериалите и тяхното приложение";

13. Полина Иванова - ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен с презентация на български език на тема „Биотехнологиите в медицината, фармацията и диагностиката“;

14. Кристиан Петров, Тома Тасев, Борис Илиев и Йоан Пейчев - ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък, с презентация на български език на тема „Храната на бъдещето – Спирулина“.


Представянето на номинираните презентации ще се състои на 23.03.2023 г. в 2 сесии:

Първа сесия „Опазване на околната среда“ от 10 ч в зала 301 сграда А на ХТМУ;

Втора сесия „ Химичните технологии“ от 13 ч в зала „Асен Златаров“ на ХТМУ.


Молим представянето да бъде в рамките на 10 минути!

До 16.03.2023 г. ще очакваме потвърждение за Вашето присъствие на следните адреси:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


На събитието каним и всички участници в конкурса, техните ръководители и съученици, които да споделят емоциите с нас. За гостуващите ученици, при заявено желание от тяхна страна, е възможно да организираме посещение на научните и учебни лаборатории на университета.


Държавният глава Румен Радев ще участва в отбелязването на 70-годишнината на ХТМУ

Държавният глава Румен Радев ще участва в отбелязването на 70-годишнината на ХТМУ

На 29 март, сряда, държавният глава Румен Радев ще участва в отбелязването на 70-годишнината на Химикотехнологичния и металургичен университет и 20-годишнината на Националния научно-изследователски център Българско водородно общество в София.

От 10.00 часа в зала „Асен Златаров“ на ХТМУ (бул. Климент Охридски №8) ще започне тържественото честване. Президентът ще отправи приветствие по повод празника.

Румен Радев ще посети лаборатории по инженерна химия на университета, както и Библиотечно-информационния център при ХТМУ.

По време на посещението си държавният глава ще посети и Института по водородни технологии „Свети апостол и евангелист Лука“.

https://m.president.bg/bg/calendar/1903

проф. Камен Велев бе удостоен с орден “Стара планина” първа степен

проф. Камен Велев бе удостоен с орден “Стара планина” първа степен

Днес, 9 март 2023 г., на официална церемония в Гербовата зала на “Дондуков” 2 Президентът Румен Радев удостои с орден “Стара планина” първа степен проф. дтн. инж. Камен Велев - ректор на ХТМУ с мандат 1993г. -2003г. за изключително големите му заслуги в областта на техническите науки.

 

Сред официалните гости на събитието бе и Ректора на ХТМУ проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова.

 

Проф. Камен Велев завършва „Автоматика и телемеханика“ в Ленинградския електротехнически институт през 1967 г. През 1973 г. е кандидат на техническите науки с дисертация, защитена в Московския енергетичен институт. От 1981 г. до 1989 г. е доцент във Висшия химикотехнологичен институт (ВХТИ), а от 1989-а - професор. В периода 1991-1993 г. проф. Велев е ръководител катедра „Автоматизация на производството“ във ВХТИ, а от 1993-та до 2003 г. е ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет. Научните интереси на проф. Велев са в областта на теорията на автоматичното управление и приложната статистика. Ръководил е над 50 дипломанти и четирима докторанти. Има седем издадени учебника, две учебни помагала, две монографии и над 100 научни статии и доклади.

 

Проф. Камен Велев е бил и заместник-министър на образованието и науката от 2003 г. до 2005 г.

 

Поздравяваме проф. Велев и му желаем здраве и дълголетие!

 
Трето място за професионалния екип по Безопасност и здраве при работа на ХТМУ

Трето място за професионалния екип по Безопасност и здраве при работа на ХТМУ

На 23.02.2023 г. Се проведе официална церемония по награждаване на предприятията с добри практики по безопасност и здраве при работа за 2022 г. Химикотехнологичният и металургичен университет бе отличен с трето място в категорията Големи предприятия с над 250 заети лица в конкурса Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа 2022 г., организиран от Фондация Център за безопасност и здраве при работа за 13-та година, със съдействието на ИА Главна инспекция по труда при Министерство на труда и социалната политика.

Наградата бе връчена на гл. ас. д-р инж. Петър Петров - началник на отдел Безопасност и здраве при работа в ХТМУ.

Пожелаваме още много успехи в подобряване условията на труд и безопасността на работното място!

https://www.mlsp.government.bg/vitsepremiert-lazarov-do-100-000-lv-za-bezopasni-usloviya-na-trud-mogat-da-poluchat-rabotodateli-prez-2023-g

Над 50 ученици от цялата страна участваха в конкурса „Химичните технологии около нас“ 2023

Над 50 ученици от цялата страна участваха в конкурса „Химичните технологии около нас“ 2023

На 23.03.2023 г. се проведе представянето на номинираните в ежегодният конкурс за презентация на тема „Химичните технологии около нас 2023“ ученици. Над 50 ученици и техните учители от 22 училища в страната гостуваха в ХТМУ и представи своите научни разработки свързани с темите за екологията и опазването на околната среда и химичните технологии.

Ректорът на ХТМУ проф. Сеня Терзиева откри и двете сесии и пожела на участниците да влагат все такъв ентусиазъм в обучението си.

Първата сесия бе насочена към екологията и опазването на околната среда, а журито бе съставено от преподаватели от катедра „Инженерна екология“.

Във втората сесия участие взе и проф. Фрерих Кайл от Технически университет Хамбург-Харбург, Германия, Доктор Хонорис Кауза на ХТМУ. Проф. Кайл с интерес изслуша презентациите на немски език и накрая поздрави всички участници за интересните теми, които са разработили.

След прекрасното представяне на всички ученици, учителите им бяха наградени със специален сертификат за партньорство и купа за участие на тяхното училище.

Резултати от конкурса:

Презентации на български език:

Първо място:

 • Василена Шопова – СУ „Васил Левски“, гр. Севлиево, с презентация на български език на тема

„Биотехнологиите в медицината, фармацията и диагностика“;

 • Шавер Османова – ПГХХТ, гр. Пазарджик, с презентация на български език на тема „Компостирането в ПГХХТ – метод за оползотворяване на твърди отпадъци“

 

Второ място:

 • Деница Мирославова - 134 СУ "Димчо Дебелянов", гр. София, с презентация на български език

на тема „Биотехнологиите в медицината“;

 • Никола Кольов - СУ "Цар Симеон Велики", гр. Видин, с презентация на български език на тема

„Нов живот на отпадъците – интересни и практични приложения“;

 

Трето място:

 • Владимир Манчев – 133 СУ „А.С.Пушкин“, гр. София, с презентация на български език на тема

„Химията е невероятна! (както и тялото ти)“;

 • Боян Антов - СУ ,,Цар Симеон Велики‘‘ гр. Видин, с презентация на български език на тема

„Решения за подобряване на качеството на въздуха в градовете“;

 

Презентация на френски език

 • Изабел Пархоменко - 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ с презентация на френски език на тема

„Нанотехнологиите - Голямото малко бъдеще на човечеството“

 • Николета Бечева и Соня Бозголи - IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна, с презентация на

френски език на тема "Наноматериалите и тяхното приложение";.

 

Презентация на немски език

 • Михаил Станков и Калина Веселинова - ПМГ “ Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил с

презентация на немски език на тема "Наноматериалите и тяхното приложение".

 

Специални награди за приложни разработки

Специална награда на журито

 • Кристиан Петров, Тома Тасев, Борис Илиев и Йоан Пейчев - ППМГ „Никола Обрешков“, гр.

Казанлък, с презентация на български език на тема „Храната на бъдещето – Спирулина“

Специална награда на катедра „Инженерна екология“

 • Ефе Юсеин - ЕГ „Христо Ботев”, гр. Кърджали, с презентация на български език на тема „Решения за подобряване на качеството на въздуха в градовете“.

 

Над 660 човека се включиха в определянето на „Специална награда на публиката“ в конкурса.

Със 152 гласа награда спечели Полина Иванова от ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен с презентация на български език на тема „Биотехнологиите в медицината, фармацията и диагностиката“.

 

 

Снимки от събитието: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1biOJwAfo6VaMR-HEYb01uO12ikB4hkUv

 

КОНКУРС за студенти и дикторанти за мобилност в чужбина по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

КОНКУРС за студенти и дикторанти за мобилност в чужбина по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

 

КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ДЪЛГОСРОЧНА МОБИЛНОСТ В ЧУЖБИНА ПО ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.016-0030-C01 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ И ПРОИЗВОДСТВА (МИКС-ИП)”

В изпълнение на проектна дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания“ – „Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“ по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Химикотехнологичният и металургичен университет обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина за летен семестър на учебната 2022/2023 г. В изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти могат да участват студенти и докторанти на ХТМУ, които към момента на кандидатстването, изпращането и провеждането на мобилността са записани в курс на обучение в професионално направление 5.9. „Металургия“. Мобилностите могат да бъдат осъществени в The University of Craiova, Craiova, Romania под формата на:

Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти за период от

 • 3 месеца

 • 5 месеца

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност по тази дейност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет. Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

Всеки кандидат за участие в мобилност с цел обучение има право да посочи в Заявлението си за кандидастване предпочитаните продължителности на обявените за съответната селекционна процедура, по низходящ ред на своите предпочитания.

За периода на мобилността участниците се командироват от Химикотехнологичен и металургичен университет с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за кандидатстване по образец  (изтегля се от тук);

 • (за студенти) Уверение със записания курс и форма на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстването;

 • (за докторанти) копие от заповедта за зачисляване в докторантура;

 • Документ, удостоверяващ владеенето на чуждия/те език/ци, необходим/и и изискван/и за обучението в избраните университети.

Документите за участие в конкурса се подават на email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Краен срок за подаване на документи: 15 март 2023 г. (сряда), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-------------------------------------------------www.eufunds.bg-----------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01„Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП) “, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Втора открита лекция по повод 60 г. специалност „Електрохимия и защита от корозия“ и 70 г. ХТМУ

Втора открита лекция по повод 60 г. специалност „Електрохимия и защита от корозия“ и 70 г. ХТМУ

Открита лекция на доц. Пламен Николов и гл. ас. Тома Станкулов по повод 60-години специалност „Електрохимия и защита от корозия“ и 70 години ХТМУ

На 22.02.2023 г. се проведе втора открита лекция на учени от Института по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ към БАН. Доц. д-р Пламен Николов представи интересна презентация на тема: „Електрохимия на оловни акумулатори“, а гл. ас. д-р Тома Станкулов, който е и научен секретар на Института, представи на гостите темата за литиевите батерии. Събитието бе организирано от катедра „Неорганични и електрохимични производства“ към Факултета по химични технологии като част от събитията, посветени на 60-та годишнина от създаването на специалност „Електрохимия и защита от корозия“ и 70-та годишнина от създаването на ХТМУ.

На събитието присъстваха студенти, настоящи и пенсионирани преподаватели от ХТМУ и възпитаници на специалността.

Address
Bul. Kliment Ohridski №8
Sofia, 1756
Contacts
Phone: +359 2 81 63 120
Email: info@uctm.edu
Erasmus+
Image

Меню

 • Admission
 • Learning activity
 • UCTM
 • Scientific activity