University of Chemical Technology and Metallurgy

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ПРОФ. ХРИСТО БАЛАРЕВ“

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ПРОФ. ХРИСТО БАЛАРЕВ“

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ПРОФ. ХРИСТО БАЛАРЕВ“ НА СЪЮЗА НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ  „ИЗЯВЕН МЛАД УЧЕН В ОБЛАСТТА НА НЕОРГАНИЧНАТА ХИМИЯ“

 

Съюзът на химиците в България обявява втория поред ежегоден национален конкурс за наградата „Проф. Хр. Баларев” за 2019 г.: „Изявен млад учен в областта на неорганичната химия”.

Наградата се дава на млад български учен, на възраст до 35 г., за постижения в областта на неорганичната химия и на неорганичните материали, разработени изцяло или в по-голямата си част в България през последните три календарни години, самостоятелно от кандидатстващия или в съавторство. Наградата е индивидуална - почетна грамота от СХБ и парична сума от 800 лв. и се присъжда само на български граждани. За участнички майки възрастта се увеличава с по една година за всяко дете. Млад учен, удостоен веднъж с наградата не може да кандидатства втори път. Ако в представените публикации има съавтори на възраст до 35 г., те трябва да дадат писмено съгласие за участието на колегата им в конкурса. Публикациите в съавторство могат да бъдат представяни в този конкурс само от един от съавторите. (Статут и Правилник: http://www.unionchem.org).

Документи: Автобиография, копия от научни публикации в областта на неорганичната химия излезли от печат през последните три години, като е задължително поне една публикация да е отпечатана в списание с импакт фактор, резюме на най-важните научни постижения, по преценка на кандидата, в рамките на най-много 1 страница, списък с участия в международни или национални научни конгреси или симпозиуми, вкл. и в младежки научни конференции, на които кандидатът е изнесъл устен доклад (ако има такива участия). Доказателства за практическата приложимост на научните постижения като например участие в патентовано изобретение или полезен модел, договор със стопанско предприятие свързан с решаване на някакъв технологичен проблем или разработване на материал и др. подобни (ако притежава такива).Документите се представят в три екземпляра на хартиен носител и един брой на електронен носител, CD или флашка.

Оценката на представените за наградата материали се извършва от Научния съвет на Института по Обща и неорганична химия при БАН, с възможност за включване на специалисти от УС на СХБ, като се ползват едни и същи рецензенти за всички кандидати, по възможност външни по отношение местоработата на кандидата. Рецензиите не се заплащат. Научният съвет взема решението си като прилага общоприетите критерии за оценяване на научните постижения, като при близки стойности на научните критерии предимство се дава на постижения с приложна насоченост. Срокът за подаване на документите за участие в конкурса е 30 септември 2021 г. Документите се представят в Съюза на химиците в България, ул. Раковска 108, София. 1000, стая 425, етаж IV, тел.02-9875812, GSM: 0878-796200. Наградата ще бъде обявена и връчена на 1 ноември 2021 г.

 

 

Признание за учените от ХТМУ

Признание за учените от ХТМУ

Изследователи от ХТМУ начело с проф. д-р Светослав Ненов, ръководител на катедра "Математика",  получиха признание от "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД за съвместно разработените математични модели, прилагани в процеса на селекция на подходящи алтернативни типове нефт, преработвани от компанията.
Практическото приложение на моделите за математично моделиране, разработени от нашите учени и екип от дружеството, е допринесло за реализиране на положителен икономически ефект за "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД в размер на 20 милиона лева.

Информация за проведените изследвания: тук

Ректорите на ХТМУ с ТрУ подписаха споразумение за сътрудничество

Ректорите на ХТМУ с ТрУ подписаха споразумение за сътрудничество

Ректорът на Химикотехнологичен и металургичен университет – София проф. Сеня Терзиева-Желязкова и ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков подписаха споразумение за сътрудничество, чиято цел е да установят академични връзки и сътрудничество за обучение, научни изследвания и обмен в различни научни области, които да бъдат конкретизирани допълнително в предварително подготвени работни програми.

Университетите ще си сътрудничат с цел осъществяването на научно-изследователски проекти, научни изследвания и създаването на научно-приложни продукти по научно-изследователски програми с участието на преподаватели, докторанти и студенти от двата университета като научните резултати, които да бъдат съвместно публикувани, за да могат да бъдат използвани и от двете страни.

Двете висши училища ще организират съвместни научни мероприятия и ще обменят академични кадри и студенти с цел да се възползват взаимно от знанията и  опита си, също и ще осъществяват обмен на публикации и научни трудове по между си.

ХТМУ получи статут на ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ХТМУ получи статут на ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

Днес Министерски съвет одобри списъкът на висшите училища, които получават статут на изследователски университети. Сред седемте университета, покрили минимумът от 1000 точки, е Химикотехнологичният и металургичен университет.

ХТМУ се открои със значима по качество научна продукция и голям брой цитирания в научната литература.

Статутът на изследователско висше училище бе въведен в Закона за висшето образование през 2020 г. Той се дава за значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и високи резултати от научноизследователска дейност, оценени съгласно обективни показатели.

Като изследователски университет ХТМУ ще получи допълнително целево финансиране за развитие на научната дейност от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Поздравления за всички наши учени и докторанти!

https://www.mon.bg/bg/news/4267Ректорът на ХТМУ подписа договор по програма „Модернизация на висшите училища“

Ректорът на ХТМУ подписа договор по програма „Модернизация на висшите училища“

На 5 юли 2021 г. Ректорът на Химикотехнологичен и металургичен университет проф. Сеня Терзиева-Желязкова и Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ г-н Иван Попов подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по проект „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и металургичен университет“.

В проекта са заложени дейности, свързани с разработката и въвеждането на съвместни учебни програми с партниращи български висши училища, разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание, обучение на преподаватели, създаване на мрежи от кариерни центрове на партниращите висши училища, създаване на студентски клубове за развитие на предприемачески умения и входяща мобилност за преподаване.

Дейностите по проекта ще се реализират в партньорство с Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград, и Университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас. Асоциирани партньори са университети от Германия, Словения, Чехия и САЩ.

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=972

Празник на науката в ХТМУ

Празник на науката в ХТМУ

На 25 юни 2021 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет бе проведена за осемнадесети път Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. В тазгодишното издание взеха участие 138 млади учени, докторанти и студенти със 144 постера в 9 различни научни направления.

Празникът бе многокомпонентен и с откриването на научната сесия бе връчена наградата в националния конкурс "Изявен млад учен в областта на органичната химия" на името на академик Иван Юхновски, организиран от Химикотехнологичния и металургичен университет и Съюза на химиците в България. В конкура участие взеха шестима млади учени от три висше училища и Българската академия на науките. Носител на отличието е гл. ас. д-р Атанас Курутос от Института по органична химия с център по фитохимия към БАН.

Почит бе отдадена и към доц. д-р Кирил Станулов, рекор на ХТМУ 2003-2007 г., и проф. д-р инж. Иван Касабов, дългогодишен преподавател и учен в ХТМУ, които през 2021 година честват 80-ти и 90-ти рожден ден.

Празникът продължи с откриване на новите лаборатории в ХТМУ

 • Лаборатория "Парфюмерия и козметика"

 • Лаборатория "Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн"

 • Лаборатория по Индустриална безопасност

 • Лаборатория Автоматизация на производството „проф. дтн инж. Иван Божов“

 • Лаборатория „Съвременни индустриални управляващи системи“

 • Лаборатория „Автоматизация на технологични процеси“

 • Лаборатория „Киберфизически системи и изкуствен интелект“

 • Лаборатория „Приложна статистика, методи за експериментални изследвания и идентификация“

 • Лаборатория „Информационни и комуникационни технологии“

 • Лаборатория „Информационно моделиране, системи бази данни и бизнес информационни системи“

Кулминацията на деня бе тържествената церемония, на която бяха удостоени с Почетния знак на ХТМУ за дъгогодишна преподавателска дейност и принос в издигане на авторитета на университета доц. д-р инж. Тодора Рачева-Стамболиева и доц. д-р Илия Милчев, и доц. д-р Жюл Асих от Университета в Реймс Шампан-Арден, Франция, за приноси към българското висше образование и разширяване българо-френското сътрудничество в образованието и науката.

На тържествената церемония деветима колеги получиха дипломите си за придобито академично звание "доцент" и трима за "професор". Бе връчен и Плакет на името на проф. дхн Янко Димитриев за научни постижения на докторанти и млади учени в областта на материалознанието, химичните технологии и нанокомпозитните материали на гл. ас. д-р инж. Тина Ташева, от катедра "Технология на силикатите".

Празникът завърши с награждаване на отличилите се в XVIII Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. Награди от името на ХТМУ бяха връчени от зам.-ректора по Научна дейност проф. дхн инж. Мартин Божинов, а деветима участници получиха и специални награди от Студентски съвет при ХТМУ, които бяха връчени от председателя инж. Нора Ангелова.

Официални гости на събитието бяха д-р инж. Никола Рангелов - управител на Рефрен и спонсор на университета, д-р инж. Кремена Деделянова – председател на научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия, и ректори на университета от минали мандати.

 

Снимки от събитието: https://drive.google.com/drive/folders/1PkISRuLEa6otDGCsfEXdeWF8nUPFdLlY?usp=sharing

 

Участие в Лятна школа за млади учени и докторанти

Участие в Лятна школа за млади учени и докторанти

В периода 12.07.-15.07.2021 г. в изпълнение на работната програма на проект Drug Molecule (Споразумение с МОН № Д01-278/05.10.2020) в хотел The Five Elements в Сапарева Баня ще се проведе Лятна школа за млади учени и докторанти. Всички желаещи да слушат лекциите и курсовете могат да се включат и онлайн като заявят своето участие, попълвайки приложената форма за участие, а в периода на провеждане на лятната школа като използват следния линк

 

meet.google.com/krg-ixft-vby

 

в платформата google meet, за да посетят съответния курс или лекция.

 

Очакваме Ви

проф. д-р инж. Емилия Найденова - Ръководител на проекта

Файл - заявка

Национална среща за изследователска мрежа за изследването на нови лекарствени молекули

Национална среща за изследователска мрежа за изследването на нови лекарствени молекули

На 30 юни 2021 г. от 9 часа в зала „Асен Златаров“ на Химикотехнологичния и металургичен университет се проведе национална среща за изследователска мрежа за изследването на нови лекарствени молекули във връзка с Национална програма „Европейски научни мрежи“ DRUG-MOLECULE.

В срещата взеха участие изследователи от няколко български висши училища и институти към Българска академия на науките. Бяха представени 16 доклада, паралелно присъствено и в жива връзка от разстояние. В постерната сесия бяха показани 5 онлайн постера и 15 печатни постера.

Участниците в срещата успяха да се запознаят с различните изследователски групи, които работят в областта на лекарствените молекули и техните научните разработки и постижения.

Снимки от събитието: https://drive.google.com/drive/folders/1_LF4qQrvF-RcC1dad01sjZLCnrUSbT_7?usp=sharing

Изнесено обучение на студенти от ХТМУ в Аурубис България

Изнесено обучение на студенти от ХТМУ в Аурубис България

На 15, 16 и 17 юни 2021 г. бе проведено изнесено обучение на студенти от 5 курс специалност „Металургия на цветните и благородните метали“ в завода на Аурубис България. В обучението участие взеха и спечелилите специалната стипендия на Аурубис за студенти на ХТМУ Иван Тилев и Мартин Горанов.

 

 

Undefined

Address
Bul. Kliment Ohridski №8
Sofia, 1756
Contacts
Phone: +359 2 81 63 120
Email: info@uctm.edu
Еразъм+
Image
"Идеалният кандидат"
Image

Меню