НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ПРОФ. ИВАН ШОПОВ”

Съюзът на химиците в България обявява деветнадесетия поред ежегоден национален конкурс за наградата „Проф. Ив. Шопов” за 2022 г.:

 

Изявен млад учен в областта на полимерите”

 

Наградата се дава на млад български учен, на възраст до 35 г., за изследвания в областта на полимерната наука, извършени от него (самостоятелно или в съавторство), в България (или частично в чужбина, но по наша тематика). Наградата е индивидуална и се присъжда само на един участник в конкурса. Състои се от грамота, паметен плакет и парична сума от 800 лева (подробности: Статут и Правилник: http://www.unionchem.org).

Участието в конкурса за наградата става чрез представяне на научни публикации (eдна или повече), излезли от печат (или приети за печат с документ) през 2021 г. и м. януари 2022 г. Те трябва да са в научни списания или като пълен текст в сборник от научна среща (конгрес, симпозиум и пр.). Могат да се представят и други документи-за издадени патенти, публикувани глави от книги и монографии, участия в проекти, в кон-греси, симпозиуми и др. през периода, за който се присъжда наградата. Изследванията могат да бъдат във всички области на полимерната наука-получаване, изучаване, преработване и приложение на полимерите и полимерните материали. Ако в предста-вените за конкурса публикации има съавтори на възраст до 35 г. те трябва писмено да дадат съгласието си за участието в конкурса на колегата им-кандидат за наградата.

Оценката на представените за наградата научни публикации и определянето на носителя й се извършва от Научния съвет на Института по полимери на Българската академия на науките. За оценяването се прилагат общоприетите критерии за оценка на научните изследвания-оригиналност на идеята, качество и задълбоченост на осъществяването й, обем на изследванията, вид и ниво на списанието, в което са публикувани. Специално внимание ще се обръща на степента на участие на младия учен, кандидат за наградата, в изработването на представените научни трудове, както и на вида на евентуалното му лично участие в научни срещи и тяхното ниво.

Срокът за участие в конкурса е 31.01.2022 г. Всички документи за конкурса трябва да се изпратят, заедно с автобиография (Curriculum Vitae), като word или PDF файлове на електронната поща на Съюза на химиците в България: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Наградата ще бъде обявена и връчена на 1 март 2022 г.