ХТМУ обявява процедура за подбор на участници в проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

 

 

 

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Химикотехнологичен и металургичен университет набира:

 

1. Преподаватели, които да се включат с цел обучение по дейност WP 2 – Придобиване и усъвършенстване на чуждоезикови умения (продължаващо обучение на преподаватели-160 уч. часа)

Целта е да се повишат езиковите компетенции на преподавателския състав, което е предпоставка за постигане на възлови цели, поставени пред съвременното европейско висше образование, като: повишаване на броя на привличаните международни специалисти, отговарящи на потребностите както на образователната, така и на предприемаческата стратегии, залегнали в плана за развитие на висшето образование в България; увеличаване на броя на разработените международно ориентирани учебни планове; създаване на нови международни партньорства и мрежи, които да добавят стойност към препредаването в съответните професионални направления; увеличаване на броя на двойните дипломи, издавани съвместно с партньори.

Разпределението на участниците в групи ще бъде средно по петима обучаеми. Обученията ще се превеждат от преподавател със специфични познания в чуждоезиковото обучение и практически опит не по-малко от 7 години (без откъсване от работа със заетост от 2, 3 или 4 учебни часа на ден).

 

Изисквания:

  • Да заемат АД асистент, гл. асистент, доцент или професор;

  • Да бъдат от следните професионални направления: 4.6, 5.2, 5.6 и 5.13;

  • С предимство ще се ползват млади преподаватели на възраст до 35 години.

 

Необходими документи:

  • Завление за кандидастване – по образец (тук);

 

2. Преподаватели, които да се включат с цел обучение по дейност WP 2 – Придобиване и усъвършенстване на дигитални умения (интензивно обучение на преподаватели-24 уч. часа)

Придобиването и усъвършенстването на дигиталните умения, включително и използването на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии ще доведе до насърчаване на споделеността на човешките ресурси на българските висши училища, което от своя страна е свързано с оптимизирането на структурата и функционирането на системата на висшето образование. Обучените преподаватели ще придобият умения за: изграждане на интерактивни лекционни курсове и видео лекции; прилагане на различни виртуални образователни среди, средства за добавена реалност, виртуални лаборатории и облачни технологии като част от образователния процес; използване на ИКТ-базираните технологии при обучението на студенти със специални образователни потребности; провеждане на електронно обучение в реално време.

Разпределението на участниците в групи ще бъде средно по петима обучаеми. Обученията ще се превеждат в базата на ХТМУ от преподавател със специфични познания в областта на ИКТ и практически опит не по-малко от 3 години. Интензивните обучения ще се провеждат в рамките на 24 академични часа или 3 пълни дни с откъсване от работа.

 

Изисквания:

  • Да заемат АД асистент, гл. асистент, доцент или професор;

  • Да бъдат от следните професионални направления: 4.6, 5.2, 5.6 и 5.13;

  • Да притежават много добри компютърни умения;

  • С предимство ще се ползват млади преподаватели на възраст до 35 години.

 

Необходими документи:

  • Завление за кандидастване – по образец (тук);

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: secret@uctm.edu

СРОК до 15.07.2022 г.

 

 

 

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.