ХТМУ обявява процедура за избор на преподаватели за включване в обучение

 

 

 
 

 

ПОКАНА

за избор на преподаватели от направление 5.10. Химични технологии за включване в обучение на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ по проект

BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

 

 

Уважаеми колеги,

 

В ХТМУ се изпълнява проект ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет".

С настоящата покана, каним преподаватели от Химикотехнологичен и Металургичен Университет - София, които имат желание да се включат като обучаеми в обучение на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“. Целта на това обучение е да се подпомогне формирането на специфични дигитални знания и умения у преподавателите от направление 5.10. Химични технологии, които да повишат техния капацитет за въвеждане на нови форми на обучение и да подпомогнат процеса по дигитализация на университета. Необходимостта от тези обучения е идентифицирана и при самооценката на предприемаческия и иновационен капацитет на ХТМУ.

Посредством обучението ще се формират конкретни практически умения и познания за дигитализация на образователното съдържание по съществуващите и по нови учебни програми. Целта е да се обезпечи плавен и ефикасен преход към дигитализация на образователните процеси в ХТМУ. Включените в обучението преподаватели трябва да имат готовност да имплементират наученото в преподавателската си дейност.

Формираните компетенции от дейността ще повишат капацитета на ХТМУ за дигитализация на учебния процес и ще спомогнат превръщането му в още по-конкурентоспособен европейски университет. Предвижда се повишение в качеството на учебния процес и възможността за привличане на нови студенти в дигитално базирани програми.

В обученията ще бъдат включени 50 преподаватели от направление 5.10 Химични технологии и на ХТМУ, които ще бъдат разпределени в малки групи по максимум 10 лица. Обучението ще се проведе по предварително подготвен график, който ще бъде съобразен с възможностите на обучаемите и обучителите.

 

Заинтересованите колеги за включване в обучението на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ трябва да подадат заявление на емайл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. в срок 24.01.2022 г.

Кандидатите ще бъдат разгледани и одобрени от комисия в състав: проф. д-р Сеня Терзиева, проф. д-р МАртин Божинов, доц д-р Райна Бряскова.