ХТМУ обявява избор на експерти за реализиране на дейност по обучение на английски език

 

 

 
 

 

 

 

ПОКАНА

за избор на експерти за реализиране на дейност по обучение на английски език на преподаватели от направление 5.10. Химични технологии по проект

BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

 

Уважаеми колеги,

 

В ХТМУ се изпълнява проект ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет".

С настоящата покана, каним преподаватели с квалификация и опит в преподаване на английски език да се включат като експерти за реализиране на дейност „Обучения на преподаватели по английски език“. В обученията ще бъдат включени 30 преподаватели от направление 5.10. Химични технологии на ХТМУ, които ще бъдат разпределени в групи според входното им ниво на владеене на езика, но неповече от 15 обучаеми в група. Обучението трябва да бъде съобразено с индивидуалното ниво на обучаемите, като ще трябва да има специален фокус върху умения за преподаване и комуникация на английски език. Обученията ще бъдат с продължителност 160 уч. часа, като точния график на тяхното провеждане ще бъде съобразен с индивидуалните възможности на обучителите и обучаемите.

 

Заинтересованите колеги за включване като преподаватели по английски език по проекта трябва да изпратят копие от документ (диплома, сертификат) удостоверяващ квалификация за преподавател по английски език и кратко резюме на своята квалификация и опит включващо:

  1. Опит в обучение по английски език на възрастни – описание на броя и видовете обучения и на броя и вида на целевите групи, лицата на които са преподавали.

Минимално изискване над 2 години опит и над 10 обучени лица.

  1. Опит в обучения по преподаване на английски език – описание на броя и вида на обученията за преподаване на английски език

Минимално изискване – проведено минимум едно обучение за преподаване на английски език

Документа за квалификация и Резюметата трябва да се изпратят на емайл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. в срок до 2 ноември 2021 г.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани от комисия в състав: проф. д-р инж. Сеня Терзиева – ректор, проф. д-р Мартин Божинов – зам.-ректор и ръководител на проекта, доц. д-р Райна Бряскова, зам.-ректор и координатор на проекта. В избора предимство ще имат преподавателите с по-високи показатели по отделните критерии. Одобрените кандидати ще бъдат поканени за запознаване с детайли с техните задължения по проекта и за сключване на договор.