University of Chemical Technology and Metallurgy

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

Ректорите на ХТМУ с ТрУ подписаха споразумение за сътрудничество

Ректорите на ХТМУ с ТрУ подписаха споразумение за сътрудничество

Ректорът на Химикотехнологичен и металургичен университет – София проф. Сеня Терзиева-Желязкова и ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков подписаха споразумение за сътрудничество, чиято цел е да установят академични връзки и сътрудничество за обучение, научни изследвания и обмен в различни научни области, които да бъдат конкретизирани допълнително в предварително подготвени работни програми.

Университетите ще си сътрудничат с цел осъществяването на научно-изследователски проекти, научни изследвания и създаването на научно-приложни продукти по научно-изследователски програми с участието на преподаватели, докторанти и студенти от двата университета като научните резултати, които да бъдат съвместно публикувани, за да могат да бъдат използвани и от двете страни.

Двете висши училища ще организират съвместни научни мероприятия и ще обменят академични кадри и студенти с цел да се възползват взаимно от знанията и  опита си, също и ще осъществяват обмен на публикации и научни трудове по между си.

На вниманието на студентите, задочно обучение!

На вниманието на студентите, задочно обучение!

Записване за летен семестър 2020/2021 на
студентите,
задочно обучение

31 май – 19 юни 2021 г.


Плащането на семестриалната такса за летен семестър на учебната 2020/2021 година ще бъде в периода 31 май – 19 юни 2021 г.

Таксата се внася на ПОС терминал в касата в ХТМУ от титуляра на картата или по банков път в банков клон на всяка търговска банка по банковата сметка на ХТМУ:

IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01

BIC: BNBG BGSD

Банка: Българска Народна Банка

Титуляр: ХТМУ

МОЛ: проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова.

Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ТРИТЕ ИМЕНА и ЕГН на СТУДЕНТА. Като "основание за плащане" се изписва "СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА".

Студентите, заплатили семестриалната такса, както и тези, които са освободени от такса, следва да се явят в съответната факултетна канцелария за записване/заверка на студентската книжка за летен семестър на учебната 2020/2021 година.

Записан е само този студент, който е заверил книжката си в съответната факултетна канцелария.

 

Национална среща за изграждане на изследователска мрежа в областта на разработването и изследването на нови лекарствени молекули (en)

Национална среща за изграждане на изследователска мрежа в областта на разработването и изследването на нови лекарствени молекули (en)

    

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“

Проект „DRUG-MOLECULE

 

П О К А Н А

Във връзка с НП „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“ Ви каним на Национална среща за изграждане на изследователска мрежа в областта на разработването и изследването на нови лекарствени молекули, която ще се проведе на 30 юни 2021г. в ХТМУ гр. София

Каним представители на всички изследователски групи, които работят в областта на лекарствените молекули да участват в срещата като представят доклади или постери описващи научните им разработки и постижения.

Работен език на срещата: български

Събитието ще се проведе от 10 ч. в Библиотечно- информационен център на ХТМУ гр. София. Работната програма ще бъде публикувана допълнително след събиране на всички заявки за участие.

Организационен комитет:

Председател: доц. д-р Даниела Цекова

Членове: 1. гл. ас. д-р инж. Станислава Владимирова

                2. гл. ас. д-р инж. Михаил Нейков

                3. гл. ас. д-р инж. Владислава Иванова

                4. гл. ас. д-р инж. Вероника Немска

 

Ръководител на проекта: проф.д-р инж. Емилия Найденова

Желаещите да участват трябва да подадат заявления по приложения образец в срок до 07.06.2021г. на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Готовите презентации на докладите и постерите, в pdf формат, да бъдат изпратени до 20.06.2021г., за изготвяне на електронна книжка от събитието. Изискванията за оформление ще бъдат изпратени с работната програма.

Празник на науката в ХТМУ

Празник на науката в ХТМУ

На 25 юни 2021 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет бе проведена за осемнадесети път Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. В тазгодишното издание взеха участие 138 млади учени, докторанти и студенти със 144 постера в 9 различни научни направления.

Празникът бе многокомпонентен и с откриването на научната сесия бе връчена наградата в националния конкурс "Изявен млад учен в областта на органичната химия" на името на академик Иван Юхновски, организиран от Химикотехнологичния и металургичен университет и Съюза на химиците в България. В конкура участие взеха шестима млади учени от три висше училища и Българската академия на науките. Носител на отличието е гл. ас. д-р Атанас Курутос от Института по органична химия с център по фитохимия към БАН.

Почит бе отдадена и към доц. д-р Кирил Станулов, рекор на ХТМУ 2003-2007 г., и проф. д-р инж. Иван Касабов, дългогодишен преподавател и учен в ХТМУ, които през 2021 година честват 80-ти и 90-ти рожден ден.

Празникът продължи с откриване на новите лаборатории в ХТМУ

  • Лаборатория "Парфюмерия и козметика"

  • Лаборатория "Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн"

  • Лаборатория по Индустриална безопасност

  • Лаборатория Автоматизация на производството „проф. дтн инж. Иван Божов“

  • Лаборатория „Съвременни индустриални управляващи системи“

  • Лаборатория „Автоматизация на технологични процеси“

  • Лаборатория „Киберфизически системи и изкуствен интелект“

  • Лаборатория „Приложна статистика, методи за експериментални изследвания и идентификация“

  • Лаборатория „Информационни и комуникационни технологии“

  • Лаборатория „Информационно моделиране, системи бази данни и бизнес информационни системи“

Кулминацията на деня бе тържествената церемония, на която бяха удостоени с Почетния знак на ХТМУ за дъгогодишна преподавателска дейност и принос в издигане на авторитета на университета доц. д-р инж. Тодора Рачева-Стамболиева и доц. д-р Илия Милчев, и доц. д-р Жюл Асих от Университета в Реймс Шампан-Арден, Франция, за приноси към българското висше образование и разширяване българо-френското сътрудничество в образованието и науката.

На тържествената церемония деветима колеги получиха дипломите си за придобито академично звание "доцент" и трима за "професор". Бе връчен и Плакет на името на проф. дхн Янко Димитриев за научни постижения на докторанти и млади учени в областта на материалознанието, химичните технологии и нанокомпозитните материали на гл. ас. д-р инж. Тина Ташева, от катедра "Технология на силикатите".

Празникът завърши с награждаване на отличилите се в XVIII Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. Награди от името на ХТМУ бяха връчени от зам.-ректора по Научна дейност проф. дхн инж. Мартин Божинов, а деветима участници получиха и специални награди от Студентски съвет при ХТМУ, които бяха връчени от председателя инж. Нора Ангелова.

Официални гости на събитието бяха д-р инж. Никола Рангелов - управител на Рефрен и спонсор на университета, д-р инж. Кремена Деделянова – председател на научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия, и ректори на университета от минали мандати.

 

Снимки от събитието: https://drive.google.com/drive/folders/1PkISRuLEa6otDGCsfEXdeWF8nUPFdLlY?usp=sharing

 

ХТМУ изпрати новите инженери от Випуск 2021

ХТМУ изпрати новите инженери от Випуск 2021

На 10 юни Химикотехнологичен и металургичен университет отбеляза 68 години от създаването си. На тържествена церемония университетската общност изпрати Випуск 2020 и Випуск 2021. Празникът бе уважен от ректори на ХТМУ от предишни мандати, представители на бизнеса и гости.

В поздравителното слово Ректорът на ХТМУ проф. Сеня Терзиева се обърна към абсолвентите като им пожела да бъдат все така ученолюбиви, старателни, амбициозни и смели, и да се реализират успешно в инженерната общност . От името на завършващите слово произнесе инж. Ева Миткова, а инж. Нора Ангелова, председател на Студентски съвет и абсолвент, поздрави своите колеги от името на студентската общност на университета. Празникът продължи с връчване на дипломите за образователна и научна степен „доктор“.

Тържеството завърши с музикален поздрав от Ректорското ръководството в изпълнение на победителката от X-factor Християна Лоизу!

На добър час колеги бакалаври, магистри и доктори!

Снимки от събитието: https://drive.google.com/drive/folders/18bTAMRhwV0tPB2g7bJp6WwY1o3YfqyH4?usp=sharing

Национална среща за изследователска мрежа за изследването на нови лекарствени молекули

Национална среща за изследователска мрежа за изследването на нови лекарствени молекули

    

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“

Проект „DRUG-MOLECULE

 

П О К А Н А

Във връзка с НП „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“ Ви каним на Национална среща за изграждане на изследователска мрежа в областта на разработването и изследването на нови лекарствени молекули, която ще се проведе на 30 юни 2021г. в ХТМУ гр. София

Каним представители на всички изследователски групи, които работят в областта на лекарствените молекули да участват в срещата като представят доклади или постери описващи научните им разработки и постижения.

Работен език на срещата: български

Събитието ще се проведе от 10 ч. в Библиотечно- информационен център на ХТМУ гр. София. Работната програма ще бъде публикувана допълнително след събиране на всички заявки за участие.

Организационен комитет:

Председател: доц. д-р Даниела Цекова

Членове: 1. гл. ас. д-р инж. Станислава Владимирова

                2. гл. ас. д-р инж. Михаил Нейков

                3. гл. ас. д-р инж. Владислава Иванова

                4. гл. ас. д-р инж. Вероника Немска

 

Ръководител на проекта: проф.д-р инж. Емилия Найденова

Желаещите да участват трябва да подадат заявления по приложения образец в срок до 07.06.2021г. на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Готовите презентации на докладите и постерите, в pdf формат, да бъдат изпратени до 20.06.2021г., за изготвяне на електронна книжка от събитието. Изискванията за оформление ще бъдат изпратени с работната програма.

Изнесено обучение на студенти от ХТМУ в Аурубис България

Изнесено обучение на студенти от ХТМУ в Аурубис България

На 15, 16 и 17 юни 2021 г. бе проведено изнесено обучение на студенти от 5 курс специалност „Металургия на цветните и благородните метали“ в завода на Аурубис България. В обучението участие взеха и спечелилите специалната стипендия на Аурубис за студенти на ХТМУ Иван Тилев и Мартин Горанов.

 

 

Undefined

СТУДЕНТКА ОТ ХТМУ С НАГРАДА ОТ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПРЕВОД ОТ ФРЕНСКИ ЕЗИК

СТУДЕНТКА ОТ ХТМУ С НАГРАДА ОТ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПРЕВОД ОТ ФРЕНСКИ ЕЗИК

Първокурсничката Траяна Долчинкова бе отличена в рубрика „Поезия“ в Шестия международен конкурс за превод „Трансформации 2021“, домакин, на който е Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Траяна е студентка в специалност „Химично и биохимично инженерство“ на френски език и достигна до почетно място в конкурса с превод на стихотворението „Искам слънце“ на Жамел Ларуси от френски на български език.