Информация общежития

Информация за настаняване

Ред за настаняване в общежитие

Заявление за настаняване в общежитие (за новоприети, несемейни)
подаване на онлайн заявление за настанаване на следния е-мейл: kazi_krastev@abv.bg

Класиране за настаняване в общежитие
Справка за заетост на студентските общежития

Банковата сметка за плащане на наеми по банка
БНБ BNBGBGSD
BG41 BNBG 9661 3100 1033 01
Дирекция СО към ХТМУ блок №, стая №, име на живущия и ЕГН 

За допълнителна информация

Инспектор: д-р инж. Кирил Йосифов 02/9620217

Директор: Кръсто Кръстев 02/9622421

ХТМУ разполага с над 1500 легла, намиращи се в блокове № 20, 37, 42А и 60Б. Те са напълно достатъчни за задоволяване на жилищните нужди на всички студенти, докторанти и специализанти, желаещи да ползват общежитие.

Блокове № 20, 37 и 42 А са предназначени за несемейни студенти. Стаите в тях са с 3 легла, но докторантите и, по възможност, отличните студенти от горните курсове се настаняват по двама в стая.

В блок 60 Б, който се състои преди всичко от боксониери и гарсониери, се настаняват семейни учащи се.
Известен брой гарсониери има и в бл. 20.

Дирекция „Студентски общежития" към Университета стопанисва студентските общежития  и  определя условията и реда за ползване и класирането на кандидатите. 

Цялостната дейност по стопанисването и ползването на общежитията се регламентира от "Наредбата за ползване на студентските общежития и столове", приета с Постановление на МС и от разработения на тази база "Правилник за управление, стопанисване и ползване на студентските общежития", приет от Академичния съвет на ХТМУ.

Изработването на Правилника, промените и допълненията към него, определянето на наемите и системата за заплащането им от живущите става с активното участие на Студентския съвет.


Във всеки от блоковете функционира Домови съвет, избран от живущите в блока, чиято задача е да подпомага Дирекция "СО" в нейните усилия за осигуряване на нормални условия за живот и за продължаване на учебния процес в общежитията.


Наредбата и правилника за ползване на общежитията предвиждат определени преференции за сираци, инвалиди, семейни студенти с деца и др.


Доброто състояние и поддържане на студентските общежития, осигуряването на спокойствие и уют е грижа не само на Ръководството на университета, но и на самите живущи в него.