Биомедицинско инженерство

Целта на обучението в ОКС “Магистър” по специалността “Биомедицинско инженерство” е да се задълбочи и профилира подготовката в съответствие с придобитата преди това ОКС “Бакалавър”, а също така се осъществява и широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка. В тази образователна степен се осъществява задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка, а също и научноизследователска и научно-приложна дейност.

Степен и форма

Магистър,

Редовно обучение – 2 семестъра

Задочно обучение – 3 семестъра

Професионална квалификация

Инженер или биотехнолог (в зависимост от придобитата професионална квалификация в ОКС „Бакалавър“)

Компетентности

Дипломираният инженер-магистър притежава знания и умения да планира, организира и управлява производствено-техноло­гичните процеси в различните отрасли свързани с диагностична техника; да разработва нови и ефективни методи за диагностика; да ръководи и провежда клинични изпитания; да поддържа клинично лабораторно оборудване; да провежда специализирано обучение на специалисти със средно и висше образование; да усъвършенства знанията си и да повишава квалификацията си, както самостоятелно, така и чрез продължаване на обучението си в ОНС “доктор”, да участва в разработването на национални и международни проекти; да осъществява бизнес-комуникации; да проектира предприятия и технологични линии за нуждите на лабораториите, използващи диагностична техника; да управлява и работи с устройства и системи за събиране и преобразуване на информация; да управлява и работи със сензорни системи и устройства, устройства за медицински диагностични образи.

Практики и международна мобилност

Студентите по време на своето обучение се включват активно в програмите за международна мобилност – Еразмус + .

Завършилите ОКС “Магистър” могат да продължат образованието си в предлаганите  докторски програми към ХТМУ или в докторски програми на други Български или Европейски университети.

Дипломиране

Редовно обучение – 2 семестъра

Задочно обучение – 3 семестъра

В зависимост от бакалавърската степен

Реализация

Завършилите студенти ОКС "Магистър" намират реализация във всички подразделения, занимаващи се с клинична апаратура за диагностика; диагностични лаборатории, провеждащи различни диагностични тестове; звена за внедряване на различни тестове и биопродукти за диагностичната практика,

научноизследователски институти, занимаващи се с разработване на нови биосензори, средства за диагностика, биосъвместими материали и др.; изследователски лаборатории с предмет на дейност контрол и управление на средства за диагностика; звена за поддръжка на клинично-лабораторно оборудване.

Информация за контакт

проф. д-р инж. Данчо Даналев - Ръководител катедра

e-mail: danalev@uctm.edu

телефон: 02/8163 399

Ключови дисциплини в програмата

  • Микробиологични методи за анализ и контрол на фармацевтични продукти

  • Диагностични методи в клиничната лаборатория

  • Токсикология

  • Нано- и микротехнологии с приложение в медицината

  • Биомеханика

  • Приложна хроматография