Стопанско управление

Всеки мениджър управлява пет стандартни ресурса - хора, пари, процеси, информация и време. Той е длъжен да ги управлява и е отговорен неговата организация тя да бъде високо ефективна, ефикасна и конкурентоспособна. Вие ще можете да се справите с това предизвикателство, като научите тънкостите на мениджмънта, и ще можете да прилагате наученото във всички сфери на бизнеса.

Целта на всеки бизнес е да спечели колкото е възможно повече, без това да е за сметка на неговите клиенти, законността, имиджа на фирмата.

 Срок на обучение: 3 семестъра, в т.ч. 1 семестър - Разработване на Дипломна работа

Степен и форма

  • Магистър -  задочна (платена)

Професионална квалификация

  • "Стопански мениджър"

Компетентности

При надграждането на вашите знания като мениджъри, вие ще усвоите техники и умения да търсите оптималност в управлението на сложни системи, каквито са организациите и да постигате стратегическите и тактически цели пред тях. Ще можете адекватно да формулирате цели и задачи в контекста на турбулентна пазарна среда.

Практики и международна мобилност

Ще имате възможност да се срещнете с топ мениджъри на водещи организации в страната и да придобиете опит за техния стил на управление на процеси и хора. В нестандартна обстановка (изнесени семинари) ще практикувате делови и ролеви игри, развиващи вашите социални и управленски умения.

Дипломиране

Разработването и защитата на вашите дипломни разработки е процес, който оформя достигнатите знания и компетенции и ви дава възможност да презентирате тренираните умения. Основната роля на мениджъра е непрекъснато да представя своя бизнес пред служителите си и пред другите заинтересовани страни и да го прави перфектно.

Реализация

Придобитите знания, опит и умения ви позволяват да работите във всички сектори на бизнеса, администрацията и услугите, съчетавайки оптимално техните елементи - процеси, хора, пари, проекти, качество, иновации и др., да водите преговори, да ръководите проекти, да станете "многоръкият Шива" в променливата пазарна среда.

Информация за контакт

катедра "Икономика и стопанско управление"
тел. 02 8163 337; 02 8163 334
e-mail: isu_ofis@mail.bg
www.uctm-isu.com

Р-л катедра: проф.д-р инж. Димитър Тенчев

 

Ключови дисциплини в програмата

  • Бизнес икономика
  • Стопанска логистика
  • Маркетинг
  • Управление на проекти
  • Иновационен мениджмънт
  • Стратегическо управление