Информационни технологии

Основна цел на магистърската програма по Информационни технологии е да развие знания, умения и компетентности в областта на изследване, проектиране, разработка, имплементация, реинженеринг и поддръжка на компютърно-базирани информационни системи, софтурни приложения и компютърен хардуер. Програмата има за цел да създаде основа за по-разширено и задълбочено усвояване на методите, техниките и средствата на информационните технологии, осигурявайки по-добри възможности за бъдещата реализация на завършилите в сферата на информационните и комуникационни технологии.

Степен и форма

ОКС „магистър“

Професионална квалификация

Магистър по информационни технологии

Компетентности

 • Задълбочени знания по компютърни архитектури и операционни системи, компютърни мрежи и комуникации, езика за програмиране Java, езици и среди за програмиране в Интернет;
 • За анализ, оценяване и планиране на приложения на информационните и комуникационните технологии в бизнеса.
 • Проектира, конфигурира и поддържа компютърни конфигурации и мрежи;
 • Умее да моделира данни и информация, да проектира, администрира и мениджира бази данни;
 • Познава основните стандарти в областта на информационните и комуникационни технологии;
 • Прилага методите за информационно моделиране в етапите на разработка на информационни системи;
 • Умее да анализира, проектира, имплементира и поддържа информационни системи и уеб базирани приложения;
 • Демонстрира знания по отношение на функционалност и архитектура на съвременните бизнес информационни технологии;
 • Демонстрира знания по осигуряване сигурността на компютърни мрежи;
 • Познава основните видове е-бизнес и методите и средствата за неговото успешно изграждане;

Практики и международна мобилност

По време на следването могат да вземат участие в практики, стажове, както и да проведат части от обучението си в чуждестранни висши училища в рамките на международни образователни проекти.

Дипломиране

Разработка на дипломна работа с теоретична или практическа насоченост и нейната защита пред  Държавна изпитна комисия

Реализация

Магистрите по информационни технологии могат успешно да се включат в състава на управленски  и  изпълнителни звена  от  индустриалната или непроизводствената сфери, изпълняващи следните длъжности:

 • Системни анализатори;
 • Софтуерни разработчици;
 • Разработчици на уеб съдържание и мултимедия;
 • Приложни програмисти;
 • Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори;
 • Проектанти и администратори на бази данни;
 • Системни администратори;
 • Специалисти по компютърни мрежи;
 • Специалисти по бази данни и мрежи.
 • Да продължат образованието си у нас и в чужбина в следващите образователни степени

Информация за контакт

По време на следването могат да вземат участие в практики, стажове, както и да проведат части от обучението си в чуждестранни висши училища в рамките на международни образователни проекти.

Ключови дисциплини в програмата

 • Обектно ориентирано програмиране
 • Компютърни архитектури и операционни системи
 • Езици и среди за програмиране в ИНТЕРНЕТ
 • Информационно моделиране и мениджмънт на данни
 • Обектно ориентирано програмиране с Java
 • Компютърни мрежи и комуникации
 • Бизнес информационни технологии
 • Сигурност на компютърни мрежи
 • Проектиране на ИНТЕРНЕТ приложения