Металургия на черните метали

В магистърската специалност „Металургия на черните метали” се обучават инженерни специалисти в областта на черните метали. Магистрите допълват знанията си от бакалавърската степен за производство на чугун, стомана и феросплави с най-новото в тези области. Продължителността на обучението без дипломната разработка е два семестъра за редовна форма и три семестъра за задочна.

Завършилите намират реализация у нас и в чужбина, като инженери-металурзи в: областта на добивната черна металургия; областта на преработването на вторични суровини от черни метали;   институции за опазване на околната среда; изследователски фирми и др.

Степен и форма

магистър, редовна и задочна форма на обучение

Професионална квалификация

инженер-металург

Компетентности

По време на обучението се изучават и усвояват знания по:

- изчислителни процедури за получаване на черни метали и сплави;

- най-нови разработки на технологични възли в черната металургия;

- лабораторно получаване на метални материали с приложение в черната металургия

- съвременни подходи при преработката на отпадъчни продукти до метал.

Практики и международна мобилност

След края семестриалното обучение, студентите редовна форма на обучение преминават производствен стаж в рамките на 4 седмици, а студентите задочна форма – 2 седмици. Всички стажанти имат възможност да получат  солидна практическа основа от металургичните фирми в България по време на овладяването на умения в реална производствена среда. ХТМУ предлага възможност за международна студентска мобилност по международни образователни и научно-изследователски програми.

Дипломиране

След завършването на обучението, студентите разработват дипломна работа в продължение на 20 седмици под научното ръководството на преподавател от професионалното направление. На дипломантите се предлага възможност за самостоятелно разработване на дипломната работа по актуален металургичен проблем или чрез задание от избрания дипломен ръководител. След приключване на дейностите по дипломната работа, тя се защитава пред комисия, назначена от ректора на университета. При успешна защита, студентите получават своите магистърски дипломи в тържествена обстановка. Магистрите имат възможност за продължаване на обучението си в образователно-научна степен „Доктор“ по Металургия на черните метали.

Реализация

В световен мащаб през последното десетилетие се наблюдава значителен ръст в производството на стомана и свързаните с нея множество други производства. Като цяло, черните метали са с най-голям дял от всички използвани метални материали в съвременния свят. Това неминуемо налага засилено търсене на знаещи и можещи специалисти в секторите черната металургия, строителство и много други. Към тази тенденция се причисляват и предприятията за вторична преработка, както и иновативни отдели към различни институции. Висок процент от завършилите инженери намират професионално развитие по специалността, както у нас, така и в чужбина. В помощ на завършилите специалността влиза и бюрото за кариерно развитие в ХТМУ.

Информация за контакт

Факултет по металургия и материалознание

Катедра „Металургични технологии, електротехника и електроника“:

гл. ас. д-р инж. Даниела Григорова, +359 2 8163 347; e-mail: d.dimitrova@uctm.edu

гл. ас. д-р инж. Петър Петров, +359 2 8163 341 (344); e-mail: pbpetrov@uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

  • Теория на агло-доменното производство;
  • Теория на стоманодобивното производство;
  • Теория на рудотермичното производство;
  • Технологични изчисления в металургията;
  • Курсова научно-изследователска работа.