Металургия на цветните метали и сплави

Специалност „Металургия на цветните метали и сплави” е инженерна специалност, която създава висококвалифицирани специалисти в областта на производството на цветни метали и сплави от първични и вторични суровини. Магистрите от специалността надграждат теоретичните и практическите си познания в областта на класическите и алтернативни  технологии за производство цветни и благородни метали. Те изучават технологичните процеси и тяхното апаратурно оформление за преработване на минерални природни и техногенни суровини с нисък разход на енергия и икономия на ресурси, както и за опазване на околната среда. Завършилите направлението намират добра реализация у нас и в чужбина като инженери, технолози, изследователи и преподаватели в областта на екстрактивната металургия на цветните метали, преработване на вторични суровини, съдържащи благородни и тежки цветни метали, в правителствени и частни екологични организации и други сфери на държавния и частния сектор.

Степен и форма

Магистър, редовна и задочна форма на обучение

Професионална квалификация

Инженер-металург

Компетентности

По време на обучението се усвояват инженерни знания и практически умения за:

- прилагане на традиционни и иновативни технологии за производство на цветни и благородни метали;

- управление на проекти, съставяне на техническа и нормативна документация;

- изчисляване и методи за изследване на пиро- и хидрометалургични процеси;

- изчисляване на производствени мощности на металургичното оборудване;

- разработване на нови и прогресивни технологични процеси;

- разработване на нови и прогресивни сплави на основата на цветни и благородни метали.

Практики и международна мобилност

Студентите получават неизменна помощ и подкрепа от най-големите металургични фирми в България по време на овладяване на практически умения в реална производствена среда. Осигуряват се:

-провеждането на стажове във високотехнологични индустриални фирми с възможност за назначаване на работа;                  
-обучение и/или разработване на дипломна работа в учебни заведения в чужбина, финансирано от международни образователни и научно-изследователски програми.

Дипломиране

След завършването на семестриалното обучение, студентите разработват дипломна работа в продължение на 20 седмици под научното ръководството на преподавател от професионалното направление с възможност за:

-избор на тема, свързана с реалното металургично производство;

-включване на водещи специалисти от бизнеса като втори ръководители или консултанти.

Реализация

Непрекъснатият ръст в търсенето на цветни и благородни метали и техни сплави, принуди металургичните предприятия да назначават все повече млади и висококвалифицирани инженери, с възможности да се справят с предизвикателствата на съвременната индустрия. Възпитаниците на направлението успешно се реализират, както в металургичните предприятия, така и в научно-изследователски центрове в страната и чужбина, работещи в областта на първичното и вторичното преработване на суровини съдържащи цветни и благородни метали, като ръководни инженерни кадри способни да управляват металургични предприятия и инвестиционни проекти.

Информация за контакт

доц. д-р инж. Петър Илиев, +359 2 8163385; e-mail:pkiliev@uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

  • Металургия на златото и среброто;
  • Теоретични основи на автогенни и автоклавни процеси;
  • Процеси и апарати в цветната металургия;
  • Химични технологии в цветната металургия.