Полимерно инженерство

Образователната степен "Магистър" е за студенти завършили образователната квалификационна степен "Бакалавър" и се осъществява в 3 семестъра, включващи и разработване и защита на дипломна работа. Специалистите "Магистри" трябва да притежават знания и умения, които да осигурят успешно решаване на различни задачи. Те трябва да имат задълбочена и широка фундаментална подготовка, висока езикова и хуманитарна култура и да знаят управленческите и организационните механизми в своята сфера на действие.

Магистрите по специалност "Полимерно инженерство" се подготвят за извършване на научно-изследователска, проекто-конструкторска, организационно технологична и маркетингова дейност в областта на преработването на пластмаси, лаково-бояджийски материали, лепила и адхезиви.

Степен и форма

Магистър, редовна форма на обучение

Професионална квалификация

инженер-химик, инженер, химик-технолог (в зависимост от бакалавърската степен)

Компетентности

Задачата на образованието по специалността "Полимерно инженерство" е да даде на студентите задълбочени познания върху съвременните достижения в областта на химията, физиката, физико-химията и технологията на пластмасите, преработването на пластмаси, получаването и приложението на различни лаково-бояджийски материали, лепила и адхезиви, да ги запознае с инженерно-техническите съоръжения, които позволяват извършването на процесите в промишлени мащаби, със съвременните методи за химичен и технологичен контрол и особено съвременните достижения в използването на инструментални методи за анализ и изпитване, да обогати студентските знания в областта на икономиката, производствено-организационните достижения с използването на компютърна техника в изследователската и производствената дейност с оглед оптимизация на процесите

Практики и международна мобилност

Студентите от редовна и задочна форма на обучение в ОКС „Магистър” провеждат преддипломен стаж по специалността във фирми, с които ХТМУ е сключил предварително двустранен договор.

В Университета е разработена система за Европейски кредити (ECTS) за специализиращите дисциплини и те са отразени в действащите учебни планове, което е предпоставка за осъществяване на международна мобилност.

ХТМУ – София е партньор в образователната програма EРАЗЪМ +  в областта на международния академичен обмен на преподаватели и студенти. Това позволява на студентите, обучаващи се в ХТМУ да осъществяват частично обучение, да изработват дипломни работи или да провеждат практики в  страните, участващи в програмата.

Дипломиране

Обучението по специалността завършва със защита на дипломна работа пред Държавна изпитна комисия

Реализация

Завършилите магистърската специалност "Полимерно инженерство" могат да се реализират в научноизследователски, проекто-конструкторски, търговско-икономически и производствени звена на пластмасопреработващата и лаково-бояджийска промишленост, на държавните и частни фирми. Те могат да бъдат назначавани като изследователи, специалисти-технолози, конструктори, началници на цехови участъци и лаборатории. Разностранната насоченост на специалността "Полимерно инженерство" дава мобилност при реализиране на подготвяните кадри.

Магистрите завършили "Полимерно инженерство" могат да продължат образованието си по образователната степен "Доктор" в областта на органичните химични технологии.

Информация за контакт

ХТМУ, катедра Полимерно инженерство,

Ръководител на катедрата - проф. дтн Николай Дишовски

Тел. 02 8163221

Ключови дисциплини в програмата

-