Полиграфия

Завършилите специалност „Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн“ получават професионалната квалификация „инженер-полиграфист“. Специалността предлага квалификация в съответствие с всички съвременни изисквания на полиграфическата, графичната и опаковъчна индустрия. Студентите получават задълбочена теоретична подготовка и широк набор от практически умения, като за целта се използват лаборатории със специализирана апаратура, както в университета, така и в реална работна среда. Освен това е застъпено проблемно-ориентираното обучение, което е технологично подкрепено чрез е-образователни технологии. Всички дейности се развиват и отчитат в рамките на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS).

Степен и форма

ОКС Магистър

Професионална квалификация

Инженер-полиграфист

Компетентности

Обучението се провежда в лаборатории оборудвани с последно поколение техника, инструменти и софтуер на водещи в индустрията фирми-производители. Учебните програми са модернизирани и включват изучаване на високо технологични, дигитални технологии в областта на графичния дизайн, предпечатната подготовка, печата и довършителните процеси. Дипломираните студенти са компетентни да извършват научно-изследователска, проектантска, организационна и ръководна дейност в областта на предпечата, печатната и довършителна обработка на полиграфичните издания, целулозно-хартиената и опаковъчна промишленост.

Единствено в тази специалност обучението покрива целия диапазон от знания, необходими за работа в споменатите отрасли.

Студентите имат възможност за мобилност по образователни международни програми.

Практики и международна мобилност

Специалността е единствена в страната за изучаване на технологичните процеси в областта на предпечата, печатната и довършителна обработка на полиграфичните издания, целулозно-хартиената и опаковъчна промишленост. Обучението в специалност „дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн покрива целия диапазон от знания, необходими за работа в споменатите отрасли.

Завършилите тази специалност са подготвени да отговарят на високите изисквания и да се справят отлично с управлението и организацията на работния процес в полиграфическите предприятия.

Дипломиране

Специалността се завършва с разработване на дипломна работа и защита пред Държавна Изпитна Комисия

Реализация

Обучението в това направление гарантира 100% професионална реализация и отлични нива на възнаграждение. Инженер-полиграфистът, бакалавър по „Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн“ е подготвен да работи във всички отрасли на Националната икономика на длъжности, изискващи висше образование по тази специалност. Запознат е с автоматизацията и управлението на химико-технологичните процеси, основите на организацията и планирането на производството, охраната на труда, техническата безопасност и опазване на околната среда. Подготовката му позволява да заема нормативно-сравними длъжности и в страните, членки на ЕС.

 Придобитите при обучението знания и умения дават възможност за професионална реализация на инженер- полиграфисти в производствени, проектантски, консултантски и търговски фирми, изследователски и изпитвателни лаборатории; държавни институции.       Длъжности: оператор, контрольор на качеството, инженер производство, началник производство, началник отдел, началник сектор, началник лаборатория, консултант - производство, търговия, учител, практическо обучение и други.

Завършилите специалността „Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн“ инженер- полиграфисти придобиват право да работят и като инженери в инвестиционното проектиране по Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ ДВ. бр. 69 от 25.08.2017.

Информация за контакт

доц. д-р инж. Татяна Божкова – Р-л катедра/ в. 235

доц. д-р инж. Веска Лашева – отговорник учебна дейност/ в. 233

Ключови дисциплини в програмата

  • „Теория на възпроизвеждане на изображенията“
  • „Теория на конвенционалните и дигиталните печатни процес“
  • „Структурен дизайн и проектиране на опаковки“
  • „Материали и технологии за добавена стойност на полиграфическата продукция“
  • „Теория на довършителните процеси“