Нормативна база

Закон за развитието на академичния състав в Република България (Обн. - ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г., …, изм. и доп., бр.68 от 02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 г.)
Закон за развитието на академичния състав в Република България (Обн. - ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.;... изм. и доп., бр. 30 от 03.04.2018 г., в сила от 05.05.2018 г.)
Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (Приет с ПМС № 202 от 10.09.2010 г., обн., ДВ, бр. 75 от 24.09.2010 г., …, изм. и доп., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 г.)
Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (Приет с ПМС № 202 от 10.09.2010 г., обн., ДВ, бр. 75 от 24.09.2010 г., …, изм. и доп., бр. 56 от 06.07.2018 г., в сила от 06.07.2018 г.)
Приложенията към ППНСЗАД в ХТМУ
Закон за Висшето образование
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления
Правилник за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ХТМУ (в сила от 2011 г., отменен от 04.05.2018 г.)
Правилник за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ХТМУ (в сила от 04.05.2018 г.)
Правилник за прием и обучение на докторанти в ХТМУ
Акредитирани докторски специалности

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

АКРЕДИТАЦИЯ ВАЛИДНА ДО

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране

29 ноември 2019 г.

Автоматизация на производството (по отрасли)

29 ноември 2019 г.

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

29 ноември 2019 г.

Аналитична химия

24 февруари 2020 г.

Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества

24 февруари 2020 г.

Диференциални уравнения

27 октомври 2020 г.

Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя

19 май 2020 г.

Електротехнологии

29 ноември 2019 г.

Ергономия и промишлен дизайн

24 септември 2016 г.

Икономика и управление (по отрасли)

14 януари 2020 г.

Информатика

27 октомври 2020 г.

Математическо моделиране и приложение на математиката

27 октомври 2020 г.

Материалознание и технология на машиностроителните материали

24 юни 2017 г.

Металознание и термична обработка на металите

18 март 2022 г.

Металургична топлотехника

18 март 2022 г.

Металургия на цветните и редките метали

18 март 2022 г.

Металургия на черните метали

18 март 2022 г.

Методика на обучението по химикотехнологични дисциплини

23 юни 2017 г.

Неорганична химия

24 февруари 2020 г.

Органична химия

24 февруари 2020 г.

Приложна механика

15 януари 2022 г.

Промишлена топлотехника

22 май 2020 г.

Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология

27 февруари 2021 г.

Системи и устройства за опазване на околната среда

12 май 2023 г.

Системи с изкуствен интелект

29 ноември 2019 г.

Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя

19 май 2020 г.

Теория на автоматичното управление

29 ноември 2019 г.

Теория на възпитанието и дидактика

23 юни 2017 г.

Техника на безопасността на труда и противопожарна техника

15 януари 2022 г.

Технологии, машини и системи за леярното производство

18 март 2022 г.

Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране

18 март 2022 г.

Технология за оползотворяване и третиране на отпадъците

19 декември 2019 г.

Технология за пречистване на водите

19 декември 2019 г.

Технология за пречистване на въздуха

19 декември 2019 г.

Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти

15 януари 2022 г.

Технология на електрохимичните производства

5 февруари 2022 г.

Технология на каучук и гума

15 януари 2022 г.

Технология на кожарските и кожухарските изделия и дъбилните вещества

11 март 2022 г.

Технология на композитните материали

15 януари 2022 г.

Технология на неорганичните вещества

5 февруари 2022 г.

Технология на обувното производство

11 март 2022 г.

Технология на полиграфическото производство

11 март 2022 г.

Технология на полупроводниковите материали и електронните елементи

5 февруари 2022 г.

Технология на природните и синтетичните горива

15 януари 2022 г.

Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали

5 февруари 2022 г.

Технология на финия органичен и биохимичен синтез

15 януари 2022 г.

Технология, механизация и автоматизация на лесохимичните производства

11 март 2022 г.

Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост

11 март 2022 г.

Физикохимия

24 февруари 2020 г.

Химична технология на влакнестите материали

11 март 2022 г.

Химична технология на лакобояджийските материали и адхезивите

15 януари 2022 г.

Химично съпротивление на материалите и защита от корозия

5 февруари 2022 г.

Химия на високомолекулярните съединения

24 февруари 2020 г.