Трансфер на кредити

Какво е ECTS?

Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) е създадена от Комисия на Европейската общност с цел да предостави общи процедури, гарантиращи академично признание на обучението на студенти в чужбина.

На 19.06.1999 г. в Болоня, министрите на образованието на 29 страни от Европа, в това число и на България, подписват съвместна декларация за изграждане на Европейско пространство за висше образование. В духа на основните принципи за автономия и независимост на висшите училища, залегнали в университетската Магна Харта, подписана също в Болоня през 1988г., Болонската декларация обоснова необходимостта от въвеждане на система от образователни кредити, в качеството на надеждно и ефективно средство за засилване на студентската мобилност.

ECTS е ориентирана към студента, основана на прозрачност на резултатите от обучението и процеса на учене. Тя цели да подпомогне планирането, осигуряването, оценяването, признаването и утвърждаването на квалификации и учебни единици, както и на студентската мобилност.

Студентската мобилност е основен елемент на междууниверситетското сътрудничество, което следва непрекъснато да се адаптира към глобалните и бързо променящи се обществени изисквания, интернационализиране на образованието и научните изследвания, повишаване качеството на университетското образование, предлагане на университетски квалификации на пазара на труда. Студентската мобилност е един от най-добрите начини за професионално и научно развитие на студентите чрез овладяване и пренасяне на чуждестранен образователен опит.


ECTS-системата е базирана на принципите на взаимното доверие и съгласуваност между институциите партньори, изразени в:

 • обмен на информация (относно учебните програми и натовареността на студентите);
 • взаимна договореност (между институциите партньори и студента);
 • използване на ECTS-кредити за обозначаване на натовареността на студента при изучаване на определена дисциплина или курс.


Системата за натрупване и трансфер на кредити (СНТК) в ХТМУ е изградена по модела на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) и в съответствие с Наредбата за натрупване и трансфер на кредити във висшето образование (ДВ бр.89 от 12 октомври 2004 г.) Тя се основава на отчитане на пълната студентска заетост в процеса на обучение и осигурява възможност за изборност на дисциплини, форми на самостоятелна работа, както и за мобилност на основата на взаимно признаване на отделни периоди на обучение като част от учебния план на специалността и образователно-квалификационната степен. Подпомага организацията на качеството на обучение.


Как се формират и натрупват кредити?

Образователните кредити се формиране от аудиторната и извънаудиторната заетост на студентите от учебните планове за образователните степени “бакалавър” и “магистър” при следното разпределение:

 • Един кредит се формира от 25 – 30 часа учебна работа;
 • Делът на аудиторната заетост не може да бъде повече от половината: 12,5 - 15 часа аудиторна заетост и 12,5 – 15 часа извънаудиторна учебна дейност на студентите.


1. Образователна степен “бакалавър” >*<

Обучението по учебен план предвижда придобиването на 60 кредита за година и 30 кредита за семестър. Броят кредити за придобиване на образователно квалификационната степен бакалавър е 240, от които 10 за успешно защитена дипломна работа.


2. Учебни планове “магистър”:

Общ брой кредити – не по-малко от 60, от които:

 • 15 за дипломна работа;
 • 45 до 47 кредита за семестрите, разпределени в 2 семестъра за редовно обучение и 3 за задочно;
 • за основните дисциплини 1 кредит се формира от 25 часа;
 • за избираемите фундаментални дисциплини, тези от изравнителния блок и КНИР 1 кредит се формира от 30 часа.


За специалностите, по които се провежда обучение само за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър”, са необходими не по-малко от 300 кредита, като 15 от тях са за успешно защитена дипломна работа.


Как се прилага СНТК?

Университетската СНТК се организира на принципите за формиране и разпределение на кредитите за аудиторна и извънаудиторна дейност. Делът на кредитите за извънаудиторна дейност се формира като сума от числовото изражение на отделни видове дейности. Видовете извънаудиторни дейности могат непрекъснато да се обновяват с въвеждане на нови образователни технологии.

За задочно обучение съотношението на кредитите се разпределя като: 25% аудиторна заетост и 75 % извънаудиторна. За отчитане обема на самостоятелната работа при задочната форма на обучение тежестта на кредитите за отделните извънаудиторни дейности са 1,5 пъти по-високи, отколкото за редовното обучение.

За КНИР в учебните планове за “магистри” се присъждат кредити, като част от тях се отчитат за аудиторна заетост. Делът на аудиторната заетост се определя от характера на учебните задачи и на съдържанието на дейностите за изпълнението им.

Правила за работа

 1. Условията за организиране, отчитане на учебната работа и за натрупване на кредити се представят на студентите в началото на семестъра. Информация за това се поставя на таблата пред катедрите/секциите;
 2. Изпълнението на задачите за студентското натоварване се отчита от преподавателя и се наблюдава от ръководителя на катедрата/секцията, от Експерта по СНТК към факултета/департамента и се контролира от Декана на факултета или Директора на департамента;
 3. До изпит се допуска студент, изпълнил дейностите за натрупване на кредитите по дисциплината;
 4. Кредити се присъждат на студент, получил положителна оценка, не по-малко от среден 3 за усвоени знания и умения, предвидени в учебния план;
 5. Придобитите кредити се вписват в главните книги.