Признаване на чужди дипломи и периоди на обучение

Национален център за информация и документация

Регистри (Регистър за взетите решения за признаване на висше образование от висши училища)

Признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, се извършва с цел достъп до по-нататъшно обучение в системата на висшето образование, до обучение за повишаване на квалификацията и до докторантура.
 
В изпълнение и допълнение на Закона за висше образование – чл.21, т.13 , Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища кандидатите желаещи признаване на висше образование в ХТМУ, подават изброените по-долу документи
 

Не подлежат на признаване документи, които:

 • не дават официално права на висше образование в съответната държава, в която са издадени;

 • не отговарят на държавните изисквания за придобиване на висше образование в България;

 • са издадени в нарушение на законодателството на страната по седалище на висшето училище, или в която е проведено обучението.

Не се допускат до разглеждане следните документи:

Изтеглете от тук процедурата за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши учебни училища.

Изтеглете от тук процедурата за признаване на периоди на обучение в чуждестранни висши учебни училища.

 
Необходими документи:
 
Лицата, желаещи признаване в ХТМУ на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, представят в офиса на ХТМУ следните документи:
 1. Заявление по образец.
  • Формуляр на заявление за признаване на висше образование придобито в чужбина: изтеглете в PDF format или DOC format
  • Формуляр на заявление за признаване на период на обучение: изтеглете в PDF format или DOC format.
 2. Оригинал и копие на дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава.
 3. Оригинал и копие на приложението към дипломата, както и оригинал и копие на европейско дипломно приложение, ако притежават такова.
 4. Оригинал и копие на документ за самоличност и документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава промяна.
 5. Документ за платена административна такса в размер на една минимална работна заплата.
Банкова сметка на ХТМУ:

IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01
BIC: BNBG BGSD
Банка: Българска Народна Банка
Титуляр: ХТМУ
МОЛ: Сеня Терзиева-Желязкова

Важно!
Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ТРИТЕ ИМЕНА и ЕГН на лицето, желяещо признаване на висше образование.
Документите по т. 2 и 3, с изключение на европейското дипломно приложение, се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива разпоредби - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.
Преводите на легализираните и заверени документи по т.2 и 3 следва да имат консулска заверка на Министерството на външните работи на Република България.
Заявителите или техните представители могат да получат оригиналите на документите си в 14-дневен срок след проверката им.
Документът за самоличност се връща веднага.
Комисията по признаване може да поиска допълнително и други документи от значение за признаването, които трябва да бъдат представени в двумесечен срок от датата на получаване на съобщението за това.
Кой може да подава заявление?

1. Физически лица:

 • лично - с документ за самоличност;
 • родителите, децата и съпруга - с документ, удостоверяващ гражданското състояние;
 • адвокати - с писмено пълномощно от гражданите;
 • други граждани - с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

2. Организации (по смисъла на § 1, т. 2 от Административно процесуалния кодекс) - гражданите се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. При подаване на заявлението организациите се представляват от:

 • представителите по закон (с копие от удостоверение за актуално състояние);
 • лице, упълномощено от представителя по закон, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа (с копие от удостоверение за актуално състояние).