Акредитация

Институционална акредитация 2018

Институционална акредицация на ХТМУ: 19.07 Валидност на акредитацията: 6 години.
01

Институционална акредитация 2012

Институционална акредицация на ХТМУ: 9.01 Валидност на акредитацията: 6 години.
01
02

Институционална акредитация 2005

Институционална акредицация на ХТМУ: Много добра; Валидност на акредитацията: 6 години.
01
02
03

Акредитирани професионални направления

Професионално направление

Валидна до

Оценка

3.7. Администрация и управление

09. 12. 2021 г.

9,16

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Съгласно графика по чл.81, ал.2 от ЗВО

9,18

09.02.2023*

5.6 Материали и материалознание

Съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

9,27

13.04.2023*

5.10.Химични технологии

30.01.2021 г.

9,42

5.11. Биoтехнологии

27.03.2026 г.

9,41

5.9. Металургия

05.08.2025 г.

9,46

5.13. Общо инженерство

08.12.2023 г.

9,31

*Дата на получаване

Акредитирани научни специалности за ОНС "доктор" на ХТМУ

Наименование

Валидна до:

Оценка

Професионално направление

Докторски програми

.

Методика на обучението по химикотехнологични дисциплини

26.06.2023 г

 8,06

1.3 Методика на обучението по химикотехнологични дисциплини

Икономика и управление (по отрасли)

26.05.2025 г

 8,77

3.7. Администация и управление

Физика на кондензираната материя

Съгласно графика по чл.81, ал.2 от ЗВО

9,09

13.04.2023*

5.6 Материали и материалознание

Неорганична химия

26.04.27 г.

9,37

4.2 Природни науки, математика и информатика

Органична химия

до 11.01.27 г.

9,56

4.2 Природни науки, математика и информатика

Аналитична химия

11.01.2027 г

9,45

4.2 Природни науки, математика и информатика

Физикохимия

26.04.2027 г

9,37

4.2 Природни науки, математика и информатика

Химия на високомолекулярните съединения

11.01.2027 г.

9,56

4.2 Природни науки, математика и информатика

Биорганична химия, химия на природните и физиологичните активни вещества

26.04.2027 г.

9,61

4.2 Природни науки, математика и информатика

Приложна механика 

Съгласно графика по чл.81, ал.2 от ЗВО

9,36

13.04.2023*

5.6 Материали и материалознание

Теория на автоматичното управление

29.11.2027 г.

8.48

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Системи с изкуствен интелект

29.11.2027 г.

9,05

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (по отрасли)

29.11.2027 г.

9,05

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление по отрасли

29.11.2027 г.

9,21

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Автоматизация на производството

29.11.2027 г.

9,22

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Промишлена топлотехника

08.12.2023 г

9,19

5.13 Общо инженерство

Материалознание и технология на машиностроителните материали

14.12.2024 г.

 9,05

5.6 Материали и материалознание

Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране

Съгласно графика по чл.81, ал.2 от ЗВО

 9,28

 13.08.2023*

5.9 Металургия

Технологии, машини и системи за леярното производство

Съгласно графика по чл.81, ал.2 от ЗВО

 8,84

13.08.2023*

5.9 Металургия

Металознание и термична обработка на металите

Съгласно графика по чл.81, ал.2 от ЗВО

 9,27

13.08.2023*

5.9 Металургия

Металургична топлотехника

Съгласно графика по чл.81, ал.2 от ЗВО

 9,36

13.08.2023*

5.9 Металургия

Металургия на черните метали

Съгласно графика по чл.81, ал.2 от ЗВО

9,11

13.08.2023*

5.9 Металургия

Металургия на цветните и редките метали

Съгласно графика по чл.81, ал.2 от ЗВО

9,25

13.08.2023*

5.9 Металургия

Технология на неорганичните вещества

05.02.2022 г.

 9,21

5.10 Химични технологии

Технология на електрохимичните производства

05.02.2022 г.

9,46

5.10 Химични технологии

Технология на финия органичен и биохимичен синтез

15.01.2022 г.

9,40

5.10 Химични технологии

Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти

15.01.2022 г.

9,34

5.10 Химични технологии

Процеси и апарати в химичната и биохимичната промишленост

27.02.2021 г.

 9,22

5.10 Химични технологии

Химична технология на лакобояджийските материали и адхезивите

15.01.2022 г.

9,34

5.10 Химични технологии

Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали

05.02.2022 г.

9,63

5.10 Химични технологии

Технология на каучук и гума

15.01.2022 г.

9,54

5.10 Химични технологии

Химично съпротивление на материалите и защита от корозия

05.02.2022 г.

9,33

5.10 Химични технологии

Химична технология на влакнестите материали

11.03.2022 г.

 9,33

5.10 Химични технологии

Технология на полупроводниковите материали и електронните елементи

05.02.2022 г.

 9,47

5.10 Химични технологии

Технология на природните и синтетичните горива

15.01.2022 г.

 9,50

5.10 Химични технологии

Технология на композитните материали

15.01.2022 г.

 9,50

5.10 Химични технологии

Технология на кожарските и кожухарските изделия и дъбилните вещества

11.03.2022 г.

 9,25

5.10 Химични технологии

Технология на обувното производство

11.03.2022 г.

 9,33

5.10 Химични технологии

Технология на полиграфичното производство

11.03.2022 г.

 9,02

5.10 Химични технологии

Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост

11.03.2022 г.

 9,07

5.10 Химични технологии

Технология, механизация и автоматизация на лесохимичните производства

11.03.2022 г.

 9,05

5.10 Химични технологии

Техника на безопасността на труда и противопожарната техника

15.01.2022 г.

 9,26

5.10 Химични технологии

Технология на биологично активните вещества

14.12.2024 г.

9,42

5.11 Биотехнологии

Ергономия и промишлен дизайн

08.12.2023 г.

 9,14

5.13 Общо инженерство

Технология за пречистване на водите

14.05.2025 г

9,13

5.13 Общо инженерство

Технология за пречистване на въздуха

14.05.2025 г .

9,13

5.13 Общо инженерство

Технология за оползотворяване и третиране на отпадъците

14.05.2025 г.

9,21

5.13 Общо инженерство

Системи и устройства за опазване на околната среда

12.05.2023 г.

9,40

5.13 Общо инженерство

*Дата на получаване

Решение за следакредитационен контрол на ХТМУ

01
02