Структура на ХТМУ

Химикотехнологичният и металургичен университет е акредитирано автономно държавно висше училище с над половин вековна история, съхранило най-добрите традиции на българското химично и металургично висше образование.

Университетско Общо Събрание (УОС)

Университетското Общо Събрание е висш колективен орган за управление на ХТМУ. В него участват всички хабилитирани членове на академичния състав, представители на нехабилитираните преподаватели, служителите, студентите и докторантите по определена квота.
 
Председател: проф. д-р инж. Николай Карев
тел.: (+359 2) 81-63-118, 81-63-339, 886846907

Академичен Съвет

Академичният Съвет (АС) е колективен орган за управление на учебната, научната, учебно-приложната и други дейности, извършвани в ХТМУ. Избира се от УОС и се състои от 25 до 39 членове, от които не по-малко от 70 % хабилитирани членове на академичния състав и не по-малко от 15 % студенти и докторанти. Ректорът е член на АС по право и негов Председател.

Решения на АС

Контролен Съвет

Контролният Съвет се избира от УОС и осъществява вътрешния контрол върху дейността в ХТМУ.
 
Председател: проф. д-р инж. Анна Станева
тел.: (+359 2) 81-63-372

Ректор:
проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова

тел.: (+359 2) 81-63-100
факс: (+359 2) 868-54-88
E-mail: uctm.rector@uctm.edu, senia@uctm.edu

Зам. -Ректор по учебни дейности:
проф. д-р. инж. Данчо Даналев

тел.: (+359 2) 81-63-101
факс: (+359 2) 868-54-88
E-mail: vice-rector.education@uctm.edu

Зам. -Ректор по научни дейности:
доц. д-р инж. Димитър Пешев

тел.: (+359 2) 81-63-102
факс: (+359 2) 868-54-88
E-mail: vice-rector.research@uctm.edu

Зам. -Ректор по Дигитализация:
проф. д-р Светослав Ненов

тел.: (+359 2) 81-63-140
факс: (+359 2) 868-54-88
E-mail: nenov@uctm.edu

Главен юрисконсулт:
Иван Иванов

тел.: (+359 2) 81-63-107
факс: (+359 2) 868-54-88
E-mail: trayanof@gmail.com

Пом. Ректор:
инж. Антонио Манолов

тел.: (+359 2) 81-63-105
факс: (+359 2) 968-90-26
E-mail: manolov@uctm.edu

Главен Счетоводител:
Галина Калчева

тел.: (+359 2) 862-29-68, (+359 2) 81-63-106
факс: (+359 2) 868-54-88
е-mail: gala_k@abv.bg

Секретар на Ректора:
Йоана Чипилова

тел.: (+359 2) 81-63-100
факс: (+359 2) 868-54-88
E-mail: secret@uctm.edu

Длъжностно лице по защита на данните:
Рангел Владимиров

тел.: (+359 2) 8163 108
E-mail: dpo@uctm.edu

Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа:
гл. ас. д-р инж. Петър Петров

тел.: (+359 879) 356539
E-mail: pbpetrov@uctm.edu

Съвет на настоятелите на ХТМУ

Румен Цонев (Председател) – Изпълнителен директор на КЦМ 2000


Тим Курт – Изпълнителен директор на Аурубис България


Тихомир Тошев – Управител на Кредит Център


Иван Иванов – Председател на Българската асоциация по водите


Владимир Филипов – Управител на NearSoft


https://mmu2.uctm.edu/uctm/sn/Vl_Filipov.jpg

Десислава Билева – Заместник-кмет на Столична община по направление "Зелена система, екология и земеползване''

Студентски Съвет

Студентският съвет е висш колективен орган и единствен легитимен представител на всички студенти и докторанти в ХТМУ.
 
Председател: Стела Болгурова
тел.:  (+359 2) 81-63-146
факс: (+359 2) 868-54-88