Степен Доктор

Общи положения
  • Докторантурата в ХТМУ може да бъде редовна, задочна и чрез самостоятелна подготовка.
  • Условията за приемане и обучение на докторанти се уреждат съгласно действащата нормативна база в ХТМУ.
  • Обучението се провежда по научна специалност от научното направление, в което е придобита образователно-квалификационната степен “Магистър”.
  • Редовната докторантура е със срок на обучение 3 години, а задочната – 4 години.
  • Годишните такси за обучение на докторантите се определят всяка година с постановление на Министерски съвет
  • Редовните докторанти имат право на общежитие.
  • От 2008 г. стипендията за редовни докторанти е 450 лв.