Чуждестранни учащи

ХТМУ приема чуждестранни граждани за редовно и задочно обучение във всички образователни степени, съгласно Наредбата за Държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, Наредбата за държавните изисквания за приемане и обучение на докторанти и Приложение 4 от Правилника за учебната работа на ХТМУ, който урежда всички въпроси по кандидатстването, приема, обучението и административното обслужване на чуждестранни учащи в Университета.

Чужденците могат да кандидатстват и се обучават:

 • при изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен. Класираните кандидати се представят от Министерство на образованието и науката;
 • съгласно нормативни актове на МС (ПМС № 103 / 1993 г. и ПМС № 228 / 1997 г.) - класираните кандидати се представят от Министерство на образованието и науката.
 • срещу заплащане.

Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на български граждани ако :

 • са кандидат-студенти от ЕС,
 • имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
 • имат статут на бежанци;
 • са от българска народност.
 • Кандидатите трябва да имат балообразуващи оценки в дипломата за средно образование за съответните специалности. Когато в дипломата за средно образование по съответния предмет не е вписана оценка, която участва в образуването на състезателния бал, лицето представя документ за положен изпит по този учебен предмет в българско училище, определено от МОН.

Условия и документи за кандидатстване за бакалавър и магистър
Документите, които се подават в Университета или в МОН до 1 септември в годината на кандидатстване са:
 • молба или формуляр, с кратки биографични данни, съдържаща желаната специалност и степени на владеене на чужди езици (изтегли);
 • копие от документа за завъшено средно образование и от приложението с оценките за кандидатите за пълен срок на обучение;
 • документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното обрзование;
 • академична справка - за студенти кандидатстващи за частичен срок на обучение;
 • копие от документа за завършено висше образование със степен съответстваща на образователно-клалификационна степен "бакалавър" или "магистър" за кандидатите за обучение в магистърска степен;
 • медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;
 • копие от документа за самоличност с изписани на латиница името на кандидата, дата и място на раждане;
 • копие от документа за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство;
 • три паспортни снимки.

Допълнителни пояснения:

Дипломата за завършено образование и медицинското свидетелство на кандидата трябва да бъдат заверени, преведени и легализирани със съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива - по общия ред на заверките, преводите и легализациите.
Решението за приемане или отхвърляне на кандидатите се взема от ХТМУ в едноседмичен срок след подаване на документите.
Документите на одобрените лица се изпращат в МОН за изпълнение на процедурата по издаване на визи за дългосрочно пребиваване (виза D).
Чуждестранните учащи се записват за обучение в ХТМУ след успешно завършена езикова подготовка по български език, която се организира от Департамент за езиково обучение.
Признаване на чужди дипломи в България - за кандидати за ОКС Магистър и ОНС Доктор.