Продължаващо и дистанционно обучение

Платформа за електронно обучение

Направления

Обучението се организира и провежда от Деканата за продължаващо и дистанционно обучение в две направления (Обява):

1. Паралелно през редовния курс на обучение (най-много до две години след завършване на основната специалност) за студенти от Университета и други Висши училища за:
  • Разширяване на знанията по изучаваната специалност.
  • Придобиване на нова квалификация.
  • Езиково обучение, източни бойни изкуства, български танци и други по специализирана поръчка.
2. Следдипломно продължаващо обучение за:
  • Опресняване и повишаване на квалификацията.
  • Специализация и разширяване на профила на упражняваните професии.
  • Придобиване на нова квалификация.
  • Подготвителни кандидат-студентски курсове

Обучение

Обучението в Деканата се провежда в следните форми: редовно, вечерно, задочно и дистанционно.
За всяка от тях обучението може да бъде групово или индивидуално при различна продължителност определена от учебен план или програма в преобладаващата част съгласувана с потребностите и желанията на заявителите.
Обучението в Деканата е платено, но финансово достъпно.
При следдипломното обучение с дългогодишен опит е Школата по инженерна педгогика даваща квалификация на завършилите "Учител по химия и опазване на околната среда, общотехнически и специални учебни предмети".
При паралелното обучение занятията се провеждат вечерно време. Лекторите са висококвалифицирани университетски преподаватели и изтъкнати специалисти от промишлеността и бизнеса. Обучението се провежда в две форми.
Дългосрочна

За редовни и задочни студенти /след 2-ри курс/ от всички Висши училища и дипломираните специалисти с висше образование.

Успешно завършилите дългосрочните курсове на обучение /4 семестъра/ получават свидетелство за допълнителна квалификация в актуални области на науката и практиката.

В момента се осъществява обучение по следните широкопрофилни специалности:

  • Алтернативни горива

  • Аналитика

  • Биотехнологични методи за контрол и анализ на храните

  • Български танци

  • Връзки с обществеността (PR)

  • Енергийна и екологична ефективност

  • Индустриален бизнес и предприемачество

  • Митническа дейност

  • Парфюмерийни и козметични продукти

  • Мениджмънт на околната среда

  • Учител по общотехнически и специални учебни предмети

  • Учител по химия и опазване на околната среда, общотехнически и специални

учебни предмети

  • Финансов мениджмънт


Обава за прием
Краткосрочна

Действащи в момента курсове по:

  • CAD/CAE в индустриалното проектиране

  • Английски език по системата Headway

  • Въведение в CAD/CAE

  • Обектно-ориентирано проектиране с JAVA

  • Проектиране на AutoCAD

  • Консервация и реставрация на хартия и книги

  • Консервация на древна керамика и метали

ДЕКАНАТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ:

Телефон: 02/ 81 63 118

E-mail: m_miteva@uctm.edu