Учебен отдел

Началник УО
гл.ас. д-р инж. Владислава Иванова

тел: +359 2 8163 109
+359 2 81-63-135, +359 877 070 108
E-mail: chief.education@uctm.edu

Организатори Учебна дейност:
инж. Надежда Димитрова
Бойка Кирова
инж. Милена Асенова

тел: +359 2 81-63-135; +359 2 81-63-264,
+359 877 070 108
E-mail: education-admin@uctm.edu

Факултет по химични технологии
Инспектор - инж. Зорница Георгиева

тел: 02 8163 113
E-mail: fht@uctm.edu

Факултет по химично и системно инженерство
Инспектор - инж. Марина Велизарова Нитова-Спасова

тел: 02 8163 114
E-mail: fhsi@uctm.edu

Факултет по металургия и материалознание
Инспектор - Румяна Димитрова

тел: 02 8163 115
Е-mail: fmm@uctm.edu

Услуги

Издаване на служебна бележка (удостоверение) на напуснали или завършили лица
  • Представяне на оригинал и копие на диплома за висше образование в УО /заедно с приложението/, ЕГН на лицето;
  • Фактура от касата на ХТМУ за платена такса - 90.00лв. с ДДС;
  • Срок за изработване - до 7 работни дни.
Таксите са съгласно Заповед 24-РФХ-2/29.01.2024. Виж повече
Таксите се внасят на ПОС терминал в касата в ХТМУ от титуляра на картата или по банков път в банков клон на всяка търговска банка по банковата сметка на ХТМУ:
   IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01
   BIC: BNBG BGSD
   Банка: Българска Народна Банка
   Титуляр: ХТМУ
   МОЛ: проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова.
Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ТРИТЕ ИМЕНА и ЕГН на ЗАЯВИТЕЛЯ. Като "основание за плащане" се изписва "ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА”, „ИЗДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА СПРАВКА“, ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМА ДУБЛИКАТ“, „ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ“.

Готовите справки се получават лично в УО и не се изпращат по пощата!
За информация - ХТМУ, сгр. А, II ет., Учебен отдел - тел. 02 8163 135