Учебен отдел

Началник УО
инж. Станка Йоцова

тел: (+359 2) 9071 109
(+359 2) 81-63-135, (+359 2) 9071 135
E-mail: umo@uctm.edu

Факултет по химични технологии
Инспектор - инж. Зорница Георгиева

тел: 02 8163 113
E-mail: organkan@uctm.edu

Факултет по химично и системно инженерство
Инспектор - Севдалина Георгиева

тел: 02 8163 114
E-mail: fhsi@uctm.edu

Факултет по металургия и материалознание
Инспектор - Румяна Димитрова

тел: 02 8163 115
Е-mail: fmm@uctm.edu

Услуги

Издаване на служебна бележка (удостоверение)
  • Представяне на оригинал и копие на диплома за висше образование в УМО /заедно с приложението/, ЕГН на лицето;
  • Фактура от касата на ХТМУ за платена такса - 45.00лв. с ДДС;
  • Срок за изработване - до 7 работни дни.
Таксите са съгласно Заповед P-ФХ-104/01-07-2022. - Виж повече
Таксите се внасят на ПОС терминал в касата в ХТМУ от титуляра на картата или по банков път в банков клон на всяка търговска банка по банковата сметка на ХТМУ:
   IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01
   BIC: BNBG BGSD
   Банка: Българска Народна Банка
   Титуляр: ХТМУ
   МОЛ: проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова.
Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ТРИТЕ ИМЕНА и ЕГН на ЗАЯВИТЕЛЯ. Като "основание за плащане" се изписва "ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА”, „ИЗДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА СПРАВКА“, ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМА ДУБЛИКАТ“, „ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ“.

Готовите справки се получават в УМО и не се изпращат по пощата!
За информация - ХТМУ, сгр. А, II ет., УМО - тел.02 8163 135