Методични указания за изработване и защита на дипломна работа

Изтеглете методични указания за изработване и защита на дипломна работа от тук.
Декларация за авторство за дипломна работа (предава във факултетната канцелария заедно с другите документи.) тук.
 

Ръководство на дипломната работа

Ръководител на дипломната работа може да бъде всеки преподавател, заемащ академична длъжност в ХТМУ. Докторанти, инженери и специалисти от други организации без академична длъжност и научна степен могат да бъдат консултанти на дипломна работа.
 
Темата на дипломната работа се определя от научния ръководител.
 
Дипломните работи се разработват в научните направления на катедрата, в която е обучаван дипломанта, по целесъобразност в друга катедра или в чужбина, като това става с разрешение на Ръководителя на катедрата, след подаване на заявление от дипломанта до него.

Дипломните работи биват:

Експериментална дипломна работа
Основната цел на дипломната работа е да се затвърдят познанията на дипломантите в дадено научно направление и да се формират у тях умения и навици за самостоятелна научна и технологична работа при решаването на изследователски и инженерни задачи. Продължителността за изработване на дипломните работи съгласно сега действащите планове е: за бакалавър – 8 седмици, за магистър – 20 седмици.
 
Провежданите експерименти могат да бъдат върху изследване на влиянието на един, два или повече фактори върху: равновесието и скоростта на химичен, биохимичен, металургичен и физичен процес; състава, свойствата и физичните характеристики на продукти и материали; производителността на апарат или машина; хидродинамични показатели на хетерогенни системи; стойности на физични величини и др.
 
Препоръчително е обемът на дипломната работа да бъде:
 • за бакалавър - не по-малко от 30 страници;
 • за магистър - не по малко от 40 страници.
Една страница трябва съдържа 30 реда и 60 знака на всеки ред.
Дипломната работа съдържа:
 • заглавен лист по образец – 1 стр. (Приложение 1);
 • задание по образец – 1 стр. (Приложение 2);
 • увод, цел, задачи – до 2 стр.;
 • литературен обзор – около 30% от обема на дипломната работа;
 • експериментална част – около 15% от обема на дипломната работа;
 • обсъждане на експерименталните резултати – около 50% от обема на дипломната работа;
 • изводи – до 2 стр.;
 • използвана литература – не по-малко от 10 източника;
 • съдържание