Качество на обучението в ХТМУ

 • Качеството като excellence – традиционно /вътрешно присъщо/ академично схващане, което цели да покаже високото ниво на академични стандарти.
 • Качеството като нула-грешки – най-съотносимо към индустрията, където може да се установи спецификация на продуктите; да се стандартизират измерителите на едни и същи продукти и да се докаже тяхното съответствие. Във ВО може да се приложи само към учебните материали.
 • Качеството като съответствие на цели – фокусирано върху потребностите на потребителите или финансиращите /студентите, работодателите, академичната общност, държавата или цялото общество/. Така качеството се дефинира чрез заявените цели като учебни резултати на програмите за обучение по специалностите.
Политика по качеството
Методики за измерване на съответствието с целите по качеството

В ХТМУ функционират следните по-важни методики за:

 • съгласуване на образователното съдържание
 • мотиви за избор на ХТМУ и специалностите, които университетът предлага
 • студентска оценка за качеството на преподаването
 • удовлетвореност на потребителите (работодателите) от качеството на обучението по специалностите в ХТМУ
 • удовлетвореност на випускниците от обучението
 • удовлетвореност на студентите от Системата за натрупване и трансфер на кредити
 • удовлетвореност на студентите от качеството на преподаване на учебните предмети на чужд език в чуждоезиковите специалности
 • удовлетвореност на студентите от административното обслужване
 • удовлетвореност на преподавателите от ХТМУ, като институция, в която работят (прилага се от отделни теми или процеси)

В СОПКО е заложен мониторинг на процеси, които са част от основните процеси. Те се заявяват от основните звена или ръководителите им. В този компонент за измерване на съответствието с целите са провеждани изследвания относно: качесвото на комуникациите в академичната среда; ефективността на встъпителните курсове, саморегулираното учене на студентите и самооценяването в академичното обучение.

Обучение на млади преподаватели

Семинари

Семинари във връзка с проект:
”Подобряване на качеството на дистанционното обучение в ХТМУ чрез въвеждане на мултимедийни електронни учебни помагала и обучение на преподаватели, административен и технически персонал за работа със системата за дистанционно обучение, и въвеждане на он-лайн двустранна видео-връзка между преподаватели и студенти.”

Методика и резултати

Частични резултати от изследване на мотивацията за избор на специалност на студентите в ХТМУ


Изследване на студентската удволетвореност по факултети:
 • ФХСИ
 • ФХТ
 • МТ и МЗ