Държавни стипендии

Уважаеми студенти,

Условията и реда за предоставяне на стипендии на учащите се е регламентирано с Постановление №90 на МС и критерии и правила, разработени от Комисия, която се назначава в началото на всяка учебна година със заповед на Ректора. В тази комисия 50% от членовете са студенти.

Средствата за стипендии се осигуряват целево от бюджета на Университета. 

Стипендиите се отпускат поотделно за всеки семестър на учебната година:

  • зимен: от октомври до февруари;
  • летен: от март до юли,

 

за 2020 (Приложение 1) (Приложение 2); 
за 2021 (Приложение 1) (Приложение 2); 
за 2022 (Приложение 1) (Приложение 2)
Информация за ДЗИ, приета на АС

 

 

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПОДАВАТ ON-LINE ОТ 06.03 ДО 20.03.2023 Г.

ДОКУМЕНТИ ПО РАЗДЕЛ В I и II, РАЗДЕЛ Г I И ОТ ДЗИ ЩЕ СЕ ПОДАВАТ ВЪВ ФАКУЛТЕТНИТЕ КАНЦЕЛАРИИ СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯТА

ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА М.МАРТ И М.АПРИЛ – СЛЕД 05.04.2023 Г.