Научна дейност годишни планове и отчетни доклади

В обсега на научните дейности на ХТМУ попадат:

 • Обучението на докторанти

 • Участие в научно-изследователски проекти с бизнеса

 • Участие в проекти, финансирани от субсидията за присъщите на ВУЗ дейности

 • Организиране на научни форуми

 • Издателска дейност

 • Дейност на научно-експертния съвет

Обучението на докторанти

Ежегодно на катедренитесъвети се обсжда възможността за привличане на нови докторанти в различните научни направления.

В резултат на дискусията се заявява броя на дакторантите които да бъдат предложени на МОН за одобряване. Въз основа на доклад от ръководителите на катедри информацията се обобщава и разглежда на Ректорски съвет. Приетата информация се предлага за одобрение от МОН. Одобреният брой от МОН се обявява в държавен вестник и на базата на него се осъществява ежегоден прием. Процедурата започва през месец април със заявки от катедрите и завършва през месец септември със публикуване в държавен вестник.

Приложен е годишен план

Участие в научно-изследователски проекти с бизнеса

За осъществяване на този вид дейност се провеждат периодично срещи с представители на бизнеса, на които се обсъждат дейностите по сътрудничество във всички направления – сътрудничество в кандидатстудентската кампания, обезпечаване с кадри, обучение, провеждане на практики, тематични направления за разработване на дипломни работи, привличане на докторанти и технологични направления за провеждане на научни изследвания, резултатите от които да бъдат въведени в производствената дейност. Такива срещи са провеждат с отделни фирми и с браншови организации. Ежегодна среща се провежда с Българската асоциация на металургичната индустрия. На тази среща присъстват представетели на големите металургични фирми в нашата страна и се разработва годишен план за сътрудничество. Паралелно с това се провеждат и срещи с ръководителите на развойните звена, на които се дискутират възможностите за съвместно разрешаване на технологични проблеми и научно обслужване.

В резултат на периодичните срещи се формулират тематики, които прерастват в изследователски договори с бизнеса, и резултатите от които се внедряват в пактиката.

Протокол от среща с БАМИ и Аурубис

Участие в проекти, финансирани от субсидията за присъщите на ВУЗ дейности

Ежегодно със средства от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна и художествена дейност, на конкурсен принцип след рецензиране на постъпилите заявки се финансират 120-150 проекта на обща стойност във зависимост от субсидията. При изпълнение на тези проекти са участвали приблизително 200 преподаватели и изследователи на основен трудов договор в ХТМУ и се привлечат преподаватели и изследователи извън структурата на нашия университет. Участват прибилзително 100 броя докторанти и над 400 броя студенти. Проектите са в четирите основни приоритетни направления на ХТМУ:

 • изследвания в областта на химичните и металургични технологии;

 • научни изследвания в областта на химичното, механично и системно инженерство и биотехнологии;

 • изследвания с научно и научно–приложно значение в химичните науки;

 • изследвания с научно и методично значение, със съответните поднаправления.

Преподавателите са представили получените по тези договори резултати в над 300 научни статии и доклади с цел разпространение на постигнатите резултати. Участията в български научни прояви са 230, а в международни - 55 бр. Представени са 115 доклада и 170 постера.

Годишен отчет по вътрешти договори

Организиране на научни форуми

На базата на предстоящите събития и дати, свързани с отбелязване на годишнини от създаването на основни звена, катедри и др. заедно с традиционните такива и при отчитане на годишния график за обучение се извършва разпределение във времето от учебната година на научните прояви.

Всяка от тях се планира в зависимост от естеството и при отчитане на източниците на финансиране.

ХТМУ традиционно през месец Май организира научна сесия за студенти докторанти и млади учени, периодично се организират Балканска конфереция по наука и технология на стъклото и Конференция по стъкло и керамика. Университетът е и съорганизатор на редица научни форуми в областта на автоматиката и автоматицацията на производствени процеси, минерология, химия и др.

В редица национални и международни прояви ХТМУ е и съорганизатор.

http://mmu2.uctm.edu/poster_sessions/XIV/

Издателска дейност

ХТМУ издава две научни списания

Science, Engineering & Education с две издания – печатно и он-лайн в три раздела:

 • Physics, Mechanics, Electrical Engineering;

 • Mathematics, Informatics, Automation;

 • Management, Humanities, Sports

Списанието е регистрерано в международен мултидисциплинарен портал ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources).

ХТМУ издава едно от престижните научни списания Journal of Chemical Technology and Metallurgy на хартиен (ISSN: 1314-7471) и електронен формат (E-ISSN:1314-3859), което се реферира и индексира от Scopus (от 2015 г.) и Chemical Abstracts, Реферативный журнал Химия (ВИНИТИ), EBSCO. Списанието излиза в 6 броя годишно и има следните индекси:

 • SJR (SCImago Journal Rank) (2015) : 0.194;

 • IPP (Impact per Publication) (2015) : 0.46;

 • SNIP (Source Normalized Impact per Paper) (2015) : 0.406.

В момента е стартирана процедура за наблюдение и получаване на Impact Factor.

Популярността на списанието налага предварително планиране на изданията през годината със съответните тематики.

Приложен план за издателска дейност

Дейност на научно-експертния съвет

Ежегодно със средства от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна и художествена дейност Научно-експертния съвет разглежада постъпилите заявки за съответствие с критериите за допустимост и ги допуска и разпределя за рецензиране. След изработване на рецензиите съветът разглежда резултатите и класира проектите в различни категории за финансиране. След приключване на кокурсната сесия Съветът приема рецензиите и резултатите.