Централна научноизследователска лаборатория (ЦНИЛ)

ЛАБОРАТОРИЯ „АТОМНА СПЕКТРОМЕТРИЯ”

 

Лабораторията разполага с апаратура за извършване на атомно-абсорбционен анализ и оптична емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ОЕС-ICP).

 

АТОМНО-АБСОРБЦИОНЕН СПЕКТРАЛЕН АНАЛИЗ

 Атомно-абсорбционният анализ е широко използван аналитичен метод за количествено определяне на метални примеси в различни обекти. Той се отличава с висока чувствителност, селективност, точност и бързина на определенията. Подходящ е за анализ на ниски концентрации - до 10-2 mg/l в пламък и до 10-9 mg/l в графитна пещ.

 

Извършвани определения:

 

В лабораторията чрез атомно-абсорбционен спектрален анализ се извършва количествено определяне на примеси от Cu, Ca, Mg, Mn, Pb, Zn, Cr, Co, Ni, Fe, Cd, Ag, Au, Na, K, Li, Sr, Bi, Sb и Cs в следните обекти: метали, сплави, минерални суровини, торове, химически чисти реактиви, електролити, води, почви, фармацевтични, козметични и хранителни продукти, безалкохолни и алкохолни напитки, текстилни материали, багрила, проби от растителен и животински произход и отпадъци.

 

Използвана апаратура:

 Атомно-абсорбционен спектрофотометър “Perkin-Elmer” 5000 с модул за работа в пламък C2H2 / въздух.

 

Изисквания към заявителя:

 да се провежда предварителна консултация с отговорника на лабораторията във връзка с химическата подготовка на пробите, които трябва да бъдат приведени в разтвор чрез подходяща методика;

нефилтрувани, колоидни и разтвори с киселинност, по-голяма от 1 моларна, не се приемат за анализ;

желателно е разтворите да бъдат предавани за анализ в пластмасови съдове, освен ако харатерът на пробата не изисква друго;

тел:02 8163 171 специалист: маг. хим. Петя Атанасова


АТОМНО-ЕМИСИОНЕН СПЕКТРАЛЕН АНАЛИЗ

 

Атомно-емисионният спектрален анализ е метод за установяване на елементния състав на веществата. Високата чувствителност и възможното едновременно възбуждане на

72 елемента, главно метали и металоиди, правят емисионната спектрометрия особено подходяща за бърз обзорен анализ на елементното съдържание на малки проби при нива от около 10μg/g и дори по-ниски. Емисионната спектрометрия е широко използвана както за качествен, така и за количествен анализ.

 

Извършвани определения:

 

В лабораторията чрез оптична емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (OAS-ICP) се извършва качествен и количествен анализ на повече от 70 елемента (алкални, алкалоземни, преходни, редкоземни метали, S и P), приведени в разтвори, за следните обекти: метали, сплави, минерални суровини, торове, химически чисти реактиви, електролити, води, почви, фармацевтични, козметични и хранителни продукти, безалкохолни и алкохолни напитки, текстилни материали, багрила, проби от растителен и животински произход и отпадъци.

 

Използвана апаратура:

 

Използва се спектрометър „High Dispersion ICP-OES Prodigy” на компанията Teledyne Leeman Labs-САЩ с двойно наблюдение на плазмата (аксиално и/или радиално) и т.н.”free running” RF генератор, който осигурява мощност до 2 kW. Конструкцията на оптичната система „Eshelle” и детекторът „L-PAD” (Large Format Programmable Array Detector) осигуряват ниски граници на откриване (ppt), висока разделителната способност (0.007nm) и непрекъснат спектрален диапазон (от 165 до 1100 nm). Спектрометърът е високо производителен и подходящ за серийни проби поради възможността за едновременно регистриране на анализираните сигнали.

 

Точност на метода: 0.01 – 0.02% относителна стандартна грешка.

 

Изисквания към пробите за анализ:

 

Количество: 3g за сухи проби или 20ml за разтвори;

Не се приемат колоидни разтвори;

Разтворените проби да не бъдат в среда на HF или органични разтворители;

 

Допълнителни изисквания:

 

Предварителна консултация с лабораторията за налични стандарти и срок за изпълнение на заявката.

 

тел:02 8163 171; специалист: инж. биотехнолог Дардана Манга