Централна научноизследователска лаборатория (ЦНИЛ)

ЛАБОРАТОРИЯ „ МОЛЕКУЛНА СПЕКТРОМЕТРИЯ”

 

Лабораторията разполага с апаратура за извършване на спектрометрични изследвания в ултравиолетовата, видимата и инфрачервената област на спектъра.

 

УЛТРАВИОЛЕТОВА И ВИДИМА (UV-VIS)СПЕКТРОМЕТРИЯ

UV-VIS спектрометрията позволява да се определят успешно ниски и средни концентрации в сложни неорганични и органични смеси. Методът дава информация за строежа на веществата на атомно и молекулно ниво.

С появата на усъвършенстваната компютърна апаратура и въвеждането на нови реагенти, се откриха нови възможности за бърз спектрофотометричен анализ на многокомпонентни системи, както и за провеждането на кинетични и други физикохимични изследвания.

 

Извършвани определения:

Качествен и количествен анализ на органични и неорганични съединения

Абсорбционни измервания при определени дължини на вълната

Изследване на кинетични зависимости

Регистриране на абсорбционни спектри на веществата в ултравиолетовата и видима област

 

Използвана апаратура:

Двуканален UV-VIS спектрофотометър, модел “Cary -100” на фирма “VАRIAN”, със спектрален обхват (190-900)nm.

 

Изисквания към пробите за анализ:

Разтворите трябва да бъдат прозрачни.

тел:02 8163 453 специалист: инж.хим. Ина Карадашка

 

ИНФРАЧЕРВЕНА СПЕКТРОМЕТРИЯ С ФУРИЕ ТРАНСФОРМАЦИЯ (FTIR)

Инфрачервените спектри възникват в резултат на вибрационно и отчасти ротационно движение на молекулите при поглъщане на лъчение в дадения диапазон на светлинния спектър. Това предизвиква преходи на атомните групи на даденото съединение, от основно в междинно или възбудено електронно състояние.

По броя и разположението на абсорбционните ивици на регистрираните ИЧ спектри може да се направят изводи за природата на изследваното съединение (качествен анализ), а по интензитета на ивиците на поглъщане - за количеството на даденото вещество (количествен анализ).

Методът позволява да се третират както органични, така и неорганични вещества, съчетано с различно прецизиране на данните.

 

Извършвани определения:

Извършване на качествен и количествен анализ на органични и неорганични вещества чрез изследване абсорбцията им в средната (400 - 4000 см-1) и далечна (400 - 50см-1) инфрачервена област.

 

Използвана апаратура:

Двуканален FTIR спектрофотометър на фирма “VARIAN” от серията 600, с широк вълнови диапазон (79000-50см-1) и спектрална резолюция не по-лоша от 0,07 см-1.

 

Възможности за подготовка на образци:

Таблетки в KBr

Суспензия в нуйол

Вещества (основно полимерни) разтворени в летливи разтворители, позволяващи изготвяне на филми

Фолия получени чрез пресоване под налягане (приготвени от клиентите)

 

   

Изисквания към пробите за анализ:

 

Пробите да не съдържат влага, висши алкохоли, киселини и други вещества, които взаимодействат с алкални халогениди (KBr и NaCl).

Tвърдите проби да бъдат в прахообразно състояние.

 

тел:02 8163 453 специалист: д-р инж. Милена Недкова