Централна научноизследователска лаборатория (ЦНИЛ)

ЛАБОРАТОРИЯ “ХРОМАТОГРАФСКИ АНАЛИЗ”

 

Хроматографията е метод за разделяне на смеси от вещества в газообразно, течно и твърдо състояние. Разделянето се осъществява чрез подходяща апаратура, а индентифицирането на компонентите изисква наличие на съответни свидетели (стандарти на чисти вещества, присъствието на които в пробите се предполага въз основа на предварителна информация).

 

Използвана апаратура:

Уникална комбинирана хроматографска система К2 (HPLC+GC+MS) и автоматичен инжектор за HPLC и GC на фирма “KONIK-TECH” -Spain, включваща следните модули:

HPLC MODEL 550 A – високоефективна течнохроматографска система, с кватернерна градиентна помпа.

LC-GC ВРЪЗКА - интерфейс позволяващ директен и автоматичен анализ на потока от HPLC системата до GC чрез програмируем инжектор (Programmed Temperature Vaporizer Injector (PTV)), изпълнен с абсорбент за улавяне (absorbent trap), който спестява времето за подготовка на пробите и пречистване им (sample clean up).

-HRGC MODEL 4000 B – най-ново поколение четириканален газов хроматограф с напълно автоматизиран контрол на газовите потоци и температурата. Работи с всички видове хроматографски детектори: FID, TCD, ECD, NPD, FPD, HID, HECD, PID, DID както и MSD.

КАПИЛЯРЕН ИНСТАЛАЦИОНЕН КИТ – капилярен инжектор, позволяващ инжектиране на голям обем проба без концентрация. Температурно програмируем от стайна температура до 450 оC при скорост на нагряване до 10 оC/sec. Обем на инжектираната проба - до 5 mL. Позволява програмиране на времето за разделяне. EPC – електронен контрол за носещия газ. Purge-less инжектор.

МАС-СПЕКТРОМЕТЪР - MS Q12 – квадруполен мас анализатор, осигуряващ отлична чувствителност във всички режими на йонизация.

   

 

 

Възможности за анализ:

С наличната апаратура лабораторията може да извършва анализи на смеси от вещества, които при обикновена температура и атмосферно налягане могат да се намират в газообразно, течно или твърдо състояние. Понастоящем лабораторията разполага с разработени методики за определяне на :

Газообразни въглеводороди С1 – С5.

Ароматни въглеводороди С6 – С10.

Нормални парафини С10 – С30.

Нормални ненаситени въглеводороди С10 – С30.

Висши алкохоли до С20.

Естери на висши карбонови киселини С10 – С30.

Възможно е разработването и валидирането на методи за външни и вътрешни възложители срещу съответното заплащане и сключване на дългосрочен договор за следващи анализи.

 

Изисквания към пробите:

Газообразни проби:

Да бъдат поместени в стъклени газови пипети, затворени с две добре смазани кранчета.

Минимално количество на пробата – 30cm3.

Да не съдържат корозионно действащи върху детекторите съставки (флуор, хлор, серен двуокис и др.)

Течни проби;

Представят се в стъклени ампули или в добре затварящи се стъклени съдове.

Да съдържат компоненти, които при атмосферно налягане кипят без разлагане в температурния интервал 30-3500С.

Предварително да бъдат отстранявани нелетливите или термично деструктиращи съставки.

Оптимално количество: 0,1 – 0,2cm3.

Твърди проби:

Представят се в добре затворени стъклени съдове.

Да не съдържат съставки,деструктиращи термично до 3500С или кипящи над същата температура при атмосферно налягане.

Да са разтворими в някой ниско кипящ разтворител( хлороформ, тетрахлорметан, ацетон,атанол,бензол,толуол и др.)

Оптимално количество – 10-20 mg, а минимално – 0,5mg.

Пробите се представят точно претеглени

Допълнителни изисквания

В съпровождащата пробите заявка се посочва евентуалния или предполагаем състав, оптималния разтворител и вида на анализа (газова хроматография, течна хроматография, качествен или количествен).

Пробите за анализ да се съпровождат от съответен набор чисти вещества (свидетели), чието присъствие следва да бъде доказано. В случай на нужда да бъдат закупени чисти свидетели от странана ЦНИЛ, същите се заплащат от възложителя.

Всички проби да бъдат надписани с шифъра на пробата (съгласно заявката), дата, инициали на заявителя.

 

тел:02 8163 177 специалист: гл.ас.д-р инж.Теменужка Радойкова,  д-р инж. Искра Бонева