С финансовата подкрепа на Рефран ЕООД в ХТМУ беше изградена нова лаборатория