Петима преподаватели от ХТМУ са сред топ 2% на най-добрите учени в света

Имената на петима изследователи за втора поредна година са включени в списъкът с топ 2% на най-добрите учени в света в класация на Станфордския университет (2021 г.).

Рейтингът обхваща над 9 млн. учени от цял свят, които са публикували в авторитетни международни списания, отpазени в базата данни SCOPUS. Класацията на Стандфорския университет обхваща първите 2% от всички 22 научни области и 176 подобласти. Общият индикатор се изчислява въз основа на стандартизирана информация за цитирания, цитирания с изключени автоцитирания, H-индекс, Hm-индекс, коригиран за съавторство, както и за цитати на статии в различни позиции на авторство.

Списък на учените от ХТМУ по реда на появяването им в класацията , както и мястото, което заемат в съответната област:

ТОП 1%

Проф. дн инж. Йордан Христов от катедра „Инженерна химия“, №306 в област „Химично инженерство“,

ТОП от 1 до 2%

Проф. дхн инж. Веселин Димитров от катедра „Технология на силикатитие“, №2363 в област „Приложна физика“,

Проф. дхн инж. Мартин Божинов – зам.-ректор по научна дейност, преподавател в катедра „Физикохимия“, №1165 в област „Енергия“,

Чл.-кор. проф. дхн инж. Владимир Божинов от катедра „Органичен синтез“, №1662 в област „Органична химия“,

Доц. д-р инж. Ангелина Попова ръководител на катедра „Физикохимия“, №3086 в област „Материали“.