ДЕКАНАТЪТ ПРИЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

Д Е К А Н А Т Ъ Т

ПРИЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА

УЧЕБНАТА 2022/2023 година

ОБЯВА

 

I. ДЪЛГОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ с продължителност 4 семестъра в направлението паралелно обучение за придобиване на допълнителна квалификация по следните специализации:

 1. АНАЛИТИКА

 2. БИОТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИ

 3. БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ

 4. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 5. ЕНЕРГИЙНА И ЕКОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ

 6. ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 7. МЕНИДЖМЪНТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 8. МИТНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 9. ПАРФЮМЕРИЙНИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

 10. ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

Обучението се провежда паралелно със занятията на редовния курс. За него могат да кандидатстват редовни и задочни студенти, обучаващи се във всички висши училища и колежи, както и специалисти с висше образование – до две години след дипломиране.

II. ДЪЛГОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ с продължителност 2 семестъра:

 1. ИНЖЕНЕРНА ПЕДАГОГИКА едногодишно задочно обучение за придобиване на професионална квалификация „УЧИТЕЛ по химия и опазване на околната среда, общотехнически и специални учебни предмети“ и „УЧИТЕЛ по общотехнически и специални учебни предмети“.

В обучението могат да се включат дипломирани студенти и студенти последна година от курса на обучение.

III. КРАТКОСРОЧНО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО СИСТЕМАТА HEADWAY

        1. Първо и второ ниво - хорариум 100 учебни часа

        2. Трето и четвърто ниво - хорариум 120 учебни часа

IV. КРАТКОСРОЧНО СПЕЦИАЛИЗИРАЩО ОБУЧЕНИЕ

        1. КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ХАРТИЯ И КНИГИ

        2. РЕСТАВРАЦИЯ НА ДРЕВНА КЕРАМИКА И МЕТАЛИ

        3. ВЪВЕДЕНИЕ В CAD/CAE

 

В курсовете за краткосрочно обучение могат да участват редовни и задочни студенти, обучаващи се във всички висши училища и колежи, както и специалисти с висше образование, независимо от годината на завършване.

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ: от 01.09.2022 г. до 30.09.2022 г. в канцеларията на Деканата в сграда А на ХТМУ - София, етаж 2, стая 203, тел. (+02) 81 63 118

ЗАПИСВАНЕ: от 03.10.2022 г. до 07.10.2022 г.

НАЧАЛО на учебната година - 10.10.2022 г.