„Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт...

Публична покана

предмет:

„Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и  съставяне на технически  паспорт и Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на обекти – държавни сгради в град София, управлявани от ХТМУ, по обособени позиции, за кандидатстване по проект за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен номер BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа на висшите училища в Република България“ по приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и по проект за финансиране чрез Инвестиционната програма за климата на Национален доверителен екофонд

файлове: Документи за кандидатстване (стандартен rar-архив).
дата/час: 

23.03.2016, 09:58.

 

Отговор на зададени въпроси

предмет: 

„Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и  съставяне на технически  паспорт и Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на обекти – държавни сгради в град София, управлявани от ХТМУ, по обособени позиции, за кандидатстване по проект за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен номер BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа на висшите училища в Република България“ по приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и по проект за финансиране чрез Инвестиционната програма за климата на Национален доверителен екофонд

.

файлове: Отговор на задени въпроси
дата/час: 

29.03.2016, 20:04.

 

Разяснения по зададен въпрос относно документация за участие -2

предмет: 

„Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и  съставяне на технически  паспорт и Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на обекти – държавни сгради в град София, управлявани от ХТМУ, по обособени позиции, за кандидатстване по проект за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен номер BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа на висшите училища в Република България“ по приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и по проект за финансиране чрез Инвестиционната програма за климата на Национален доверителен екофонд

файлове: Отговор на задени въпроси
дата/час: 

30.03.2016, 22:54.

 

Протокол от работа на комисия

предмет: 

„Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и  съставяне на технически  паспорт и Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на обекти – държавни сгради в град София, управлявани от ХТМУ, по обособени позиции, за кандидатстване по проект за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен номер BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа на висшите училища в Република България“ по приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и по проект за финансиране чрез Инвестиционната програма за климата на Национален доверителен екофонд.

файлове: Протокол
дата/час: 

19.04.2016, 16:53.

 

Писмо и отговор на писмо от участник в публичната покана

предмет: 

„Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и  съставяне на технически  паспорт и Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на обекти – държавни сгради в град София, управлявани от ХТМУ, по обособени позиции, за кандидатстване по проект за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен номер BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа на висшите училища в Република България“ по приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и по проект за финансиране чрез Инвестиционната програма за климата на Национален доверителен екофонд.

файлове: Писмо и отговор на писмо от участник в публичната покана
дата/час: 

21.04.2016, 22:33.

 

Договори с изпълнители

предмет: 

„Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и  съставяне на технически  паспорт и Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на обекти – държавни сгради в град София, управлявани от ХТМУ, по обособени позиции, за кандидатстване по проект за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен номер BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа на висшите училища в Република България“ по приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и по проект за финансиране чрез Инвестиционната програма за климата на Национален доверителен екофонд.

файлове:

Договор1

Договор2

Договор3

дата/час: 

18.05.2016, 23:39.

 

Допълнителна информация

  • Статус: Възложена
  • Дата на първо публикуване: Сряда, 23 Март 2016