Нормативни актове


Правилници, свързани с образователните дейности в ХТМУ

Правилник за учебната дейност в ХТМУ

Правилник за организиране на дистанционна форма на обучение в ХТМУ

RÈGLEMENT DES ÉTUDES

Правилник за приемане на студенти-бакалаври в ХТМУ

Правилник за приемане на студенти-магистри в ХТМУ

Правила за здравно осигуряване на студенти в ХТМУ

Правилник за отпускане и получаване на стипендии по постановление № 90 на МС от 26.05.2000 г

Правилник за издателската дейност в ХТМУ

Правилник за определяне на нормативната и допълнителна учебна заетост на академичния състав

Правилник за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на  обучение в чуждестранни висши училища


Други правилници и закони, свързани с дейността на ХТМУ

Етичен кодекс на работещите в ХТМУ членове на Академичния състав, служители и работници

Правилник за приложение на Етичен кодекс на работещите в ХТМУ членове на Академичния състав, служители и работници

План за равнопоставеност на половете в ХТМУ за периода 2022 - 2026

Закон за Висшето образование

Закон за развитието на академичния състав в Република България

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Правилник за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ХТМУ

Правилник за вътрешния трудов ред на ХТМУ

Заповед за работното време на преподавателския състав в ХТМУ

Правилник за дейността и статута на Контролния съвет на ХТМУ

Правилник за дейността на Кариерния център при ХТМУ 

Правилник за организацията и дейността на НИС при ХТМУ

Правилник за организацията и дейността на УПД при ХТМУ

Правилник за прием и обучение на докторанти в ХТМУ

Правилник за работата на Центърa по Европейско качество при ХТМУ

Правилник за статута и дейността на Центровете по чуждоезично обучение при ХТМУ

Правилник за статута и дейността на Център по Материалознание при ХТМУ

Правилник за статута и дейността на центъра по Екология при ХТМУ

Правилник на Библиотечно-информационен център (БИЦ) на ХТМУ

Правилник за устройството и дейността на Централната Научноизследователска лаборатория

Правилник за структурата и дейността на Студентския съвет

Правилник за управление,стопанисване и ползване на студентските общежития на ХТМУ

Правилник за вътрешния ред в студентските общежития на ХТМУ

Правилник за подаване и разглеждане на сигнали, жалби и предложения от студенти, докторанти и специализанти в ХТМУ

Правилник за условията и реда на финансиране на научна дейност със средства от Държавния бюджет

Правилник за дейността и устройството на ДПДО

Правилник за устройството и дейността на ХТМУ

Правилник по безопасност и здраве при работа в ХТМУ

Приложения към правилника за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ХТМУ

Длъжностна характеристика за длъжност "асистент"

Длъжностна характеристика за длъжност "главен асистент"

Длъжностна характеристика за длъжност "доцент"

Длъжностна характеристика за длъжност "професор"

Правилник за атестиране на академичния състав на ХТМУ

Заповед за въвеждане на вътрешни правила във връзка със ЗОП и препоръки на АДФИ и Сметната палата

Вътрешни правила за реда за получаване и управление на дарения в полза на ХТМУ

Процедури за вътрешен мониторинг и контрол в ХТМУ

Приложение 1 към процедура за вътрешен мониторинг и контрол

Процедури за управление на риска в ХТМУ

Вътрешни правила за работна заплата в ХТМУ

Споразумение за договаряне на работните заплати в ХТМУ

Вътрешни правила за реда за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в ХТМУ

Вътрешни правила за планиране и организация при провеждане на процедури за отдаване под наем на имоти - публична държавна собственост, управлявани и ползвани от ХТМУ

Вътрешни правила ЗЛД в ХТМУ

ПРАВИЛА за работата на Съвета на настоятелите на Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ)

Правилник за управление на интелектуалната собственост в ХТМУ